• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques
S'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques


L’Ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre, publicada al BOE d’11 de setembre, aprova les bases reguladores de subvencions per a les entitats locals susceptibles de ser beneficiàries, segons l'article 3, destinades a la realització d'actuacions amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seves zones turístiques i els negocis de les quals estan vinculats amb l'arribada de visitants; així com la seva convocatòria corresponent a 2021

13/09/2021

El procediment de concessió es tramitarà mitjançant convocatòria pública.

El procediment de concessió es regirà al que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i al seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, amb les característiques que estableixen aquestes bases reguladores.

La convocatòria es publicarà en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) i un extracte de la mateixa al BOE, d'acord amb el procediment establert en l'article 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre les següents Entitats locals, sempre que compleixin amb els criteris establerts en l'apartat 2:

a) Els municipis que tinguin una població superior a 20.000 habitants, conforme a les dades del Reial decret en vigor pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars quan el projecte estigui destinat a poblacions d'entre 5.000 i 20.000 habitants.

c) Exclusivament en aquelles Comunitats Autònomes uniprovincials (i que manquin de diputació, Consells i/o Capítols), els ajuntaments amb poblacions de més de 5.000 habitants podran presentar projectes directament.

d) Els municipis que si bé comptant amb una població inferior a 5.000 habitants, superin aquesta xifra tenint en compte la seva població flotant, entenent aquesta població com aquella que viatja d'un lloc a un altre, trobant-se en aquest municipi en un moment determinat, independentment del temps que es porti vivint en aquest, no sent aquest la seva residència habitual.

La tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment. Les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible relativa als projectes que concorrin a aquest suport financer, seran presentades en el registre electrònic del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Es convoquen ajudes per a l'any 2021, en els termes establerts en les bases reguladores incloses en el capítol II d'aquesta ordre, destinades a reduir l'impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 mitjançant la realització d'actuacions, per part de les entitats locals beneficiàries segons l'article 3, dirigides als establiments comercials localitzats en les seves zones turístiques i els negocis de les quals estan vinculats amb l'arribada de visitants.

El pressupost assignat a la present convocatòria ascendeix a 32.173.333 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 4 d’octubre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC