• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Aprovades les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció
Aprovades les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció


L’objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria (Resolució EMT/2702/2021, d'1 de setembre, publicada al DOGC de 13 de setembre)

13/09/2021

Les línies a subvencionar són les següents:

a) Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.

b) Subvencions a projectes que incorporin a centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d'activitat o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació entre empresa i representants socials.

c) Subvencions a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.

d) Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que hagin comunicat aquesta situació al Departament d'Empresa i Treball mitjançant la presentació del formulari habilitat en aquest enllaç.

e) Subvencions a la realització d'anàlisis d'oportunitats empresarials per tal d'aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial. Aquestes anàlisis hauran de contemplar l'anàlisi de mercat, producte i/o territori, l'anàlisi econòmica, financera, fiscal i jurídica de l'operació, així com els documents de tancament de les operacions en el cas que es produeixin.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que desenvolupin algun dels projectes de la base 1 de l'Annex 1. La CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) del projecte desenvolupat, que haurà de ser industrial o de serveis a la producció, haurà d'estar inclosa a la llista de CCAE que es detalla a l'annex 4. Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Les actuacions i les despeses subvencionables s'estableixen als annexos 2 i 3 en funció de cada línia d'ajuts.

La quantia de les subvencions s'estableix als annexos 2 i 3 en funció de cada línia d'ajuts.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC