• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana
S'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana


L'objecte de les ajudes és finançar l'elaboració de projectes pilot de Plans d'Acció local de l'Agenda Urbana Espanyola que garanteixin, en un termini raonablement curt, la seva alineació amb els objectius, la metodologia de treball i l'enfocament transversal, estratègic i integrat proposats per aquella. Aquest termini no podrà excedir d'un any a comptar des de la publicació de la present convocatòria (Ordre TMA/957/2021, de 7 de setembre, BOE número 219, de 13 de setembre)

13/09/2021

La present convocatòria s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya aprovat definitivament per Acord del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2021 sobre la base de la proposta aprovada per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021, i es desenvoluparà de conformitat amb les bases regulades per aquesta mateixa Ordre, en règim de concurrència competitiva.

La convocatòria es regirà pel que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, principalment quant a les mesures d'agilitació de les subvencions finançables amb fons europeus establertes en els articles 48, 60 a 65 i als instruments de col·laboració públic-privada per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència establerts en els articles 67 a 69.

Aquesta convocatòria es regularà també pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la resta de normativa que el desenvolupi. En particular, hauran de ser tingudes en compte les mesures previstes en el citat Reglament dirigides a evitar el doble finançament (article 9); les mesures contra el frau, corrupció i conflicte d'interessos [article 22.2.b)]; les mesures per al registre de les dades dels beneficiaris en una base de dades única [article 22.2.d)]; la subjecció als controls dels organismes europeus [article 22.2.e)]; l'obligació de conservació de la documentació [article 22.2.f)] i les normes sobre comunicació i publicitat, d'acord amb el que es preveu en l'article 34.

Tindran la consideració de beneficiàries d'aquestes ajudes:

a) Les Entitats Locals, entenent per tals els Municipis, amb independència de la seva grandària i població, i les Diputacions Provincials, els Capítols i Consells Insulars.

b) Les agrupacions d'Entitats Locals que, amb un número mínim de dos, estiguin constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i acordin elaborar un mateix Pla d'Acció que tingui com a objecte la defensa d'interessos territorials, culturals, socials, mediambientals o econòmics comuns que permetin identificar-les com a àrees funcionals amb característiques homogènies, formin part o no d'una mateixa província o Comunitat Autònoma.

Amb la doble finalitat de permetre que les ajudes arribin a tot el territori nacional i d'equilibrar el repartiment dels recursos disponibles en la major mesura possible, la quantia de les ajudes consistirà en una quantitat fixa per beneficiari identificat de conformitat amb les bases d'aquesta convocatòria, tenint en compte els diferents llindars de població segons les xifres oficials del Padró referides a 1 de gener de 2020 i publicades per l'INE. Tot això atesos els següents trams:

1) Menys de 5.000 habitants: 50.000 euros.

2) Entre 5.001 i 20.000 habitants: 100.000 euros.

3) Entre 20.001 i 50.000 habitants: 150.000 euros.

4) Entre 50.001 i 100.000 habitants: 200.000 euros.

5) Entre 100.001 i 300.000 habitants: 250.000 euros.

6) Més de 300.001 habitants: 300.000 euros.

7) Les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, i les agrupacions d'Entitats Locals s'assimilaran al tram que correspongui en funció de la població que resulti beneficiada pel Pla d'Acció proposat.

Les sol·licituds es presentaran de conformitat amb el contingut previst en l'Annex de la present ordre, en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria, és a dir, el dia 13 d’octubre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC