• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions destinades al finançament del ‘Programa de Suport a dones en els àmbits rural i urbà’, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Subvencions destinades al finançament del ‘Programa de Suport a dones en els àmbits rural i urbà’, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


L’Ordre TES/1121/2021, d’11 d’octubre, publicada al BOE número 248, de 16 d’octubre de 2021, té per objecte establir les bases reguladores de les subvencions del «Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà» d'acord amb la dotació pressupostària que s'assigni a tal fi, inclosa en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021, i per la Decisió d'Execució del Consell relativa l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (CouncilImplementingDecision– CID), de 13 de juliol de 2021

18/10/2021

Serà objecte de les subvencions regulades en la present norma l'atenció personalitzada a les dones d'àrees rurals i urbanes participants en itineraris individualitzats que combinin accions de diferent naturalesa, com ara orientació laboral, assessorament, informació, formació, adquisició de competències i habilitats transversals, facilitació de la inserció laboral i acompanyament en l'ocupació, i tinguin per objecte la seva capacitació i inserció laboral, en els àmbits que s'estableixen en els articles 3 i 4, enfortint al temps la igualtat efectiva i la no discriminació en l'accés a l'ocupació.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal i les comunitats autònomes seran les administracions executores i impulsaran i subvencionaran el «Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà».

L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre s'estén a tot el territori nacional, sense perjudici de les competències d'execució i d'autoorganització que tenen reconegudes les comunitats autònomes.
Aquest orde regula i estableix les bases per a la concessió de subvencions del «Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà», que constitueix una actuació inclosa en la Inversió 2, «Ocupació Dona i transversalitat de gènere en les polítiques públiques de suport a l'activació per a l'ocupació», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
D'acord amb el recollit en el pressupost de despeses del Servei Públic d'Ocupació Estatal per a 2021 les subvencions es finançaran mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («NextGenerationEU»), a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. A la tramitació i concessió d'aquestes subvencions finançables amb fons europeus els serà aplicable el que es preveu pel Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Així mateix, les subvencions regulades en aquesta ordre estan subjectes, en tot cas, al compliment, execució i realització dels objectius i fites fixades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i estaran sotmeses a la plena aplicació dels procediments de gestió i control que s'estableixin per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i altra normativa de la Unió Europea aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com les específiques relatives a la informació i publicitat, verificació i altres imposades per la normativa de la Unió Europea, l'aplicació de la qual serà d'obligat compliment.

Les subvencions regulades en aquesta norma tenen per objecte el finançament dels itineraris individualitzats indicats en l'article 1, que desenvolupin les dones participants en el «Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà» durant el seu període d'execució pluriennal entre els anys 2021 a 2025, podent-se integrar per les actuacions establertes a l’article 3.

Podran ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats:

a) En l'àmbit de gestió del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per als fons previstos en l'article 5.3, les corporacions locals i les entitats vinculades o dependents d'aquestes, preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants. Així mateix, podran ser beneficiàries les entitats locals supramunicipals, que atenguin preferent a dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.

b) En l'àmbit de gestió de les comunitats autònomes, per als fons previstos en l'article 5.4, seran beneficiàries les entitats que determinin les mateixes dins dels òrgans de l'administració de la comunitat autònoma i els seus organismes autònoms, així com les altres entitats del sector públic institucional i organismes públics vinculats o dependents de l'administració de la respectiva comunitat autònoma, i les corporacions locals o entitats dependents o vinculades a una administració local del seu àmbit territorial, així com entitats locals supramunicipals. Així mateix, les entitats jurídiques sense ànim de lucre que acreditin experiència en la realització d'accions dirigides a l'acompanyament de persones desocupades ajustat al seu perfil d'ocupabilitat en processos d'inserció laboral per compte d'altri o pròpia. En tot cas, s'atendrà preferentment dones residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

No podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordre les entitats en els qui concorri alguna de les circumstàncies contemplades en l'article 13.2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Per al desenvolupament dels itineraris personalitzats que configuren el «Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà» previst en la present norma, el finançament total de la subvenció es determinarà en la corresponent resolució de concessió, en funció del nombre de dones a atendre, els objectius d'inserció previstos i el corresponent mòdul, de manera que:

a) La quantitat a percebre per dona atesa serà de 1.715 euros, incloent les despeses de materials, tècnics, de publicitat, formació del personal que atén les dones participants, etc.

b) A la quantitat indicada en l'apartat precedent, s'addicionarà una quantia de 2.500 euros a percebre per dona inserida en el mercat de treball que prèviament tingués la condició d'atesa o de fins a 6.000 euros per dona atesa i inserida que iniciï una activitat emprenedora per compte propi. Amb aquestes quantitats addicionals, només se subvencionarà el 20% de les participants que aconsegueixin inserir-se en el mercat laboral.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC