• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen determinades mesures econòmiques per donar suport a la recuperació
Es prorroguen determinades mesures econòmiques per donar suport a la recuperació


Reial decret llei 27/2021, de 23 de novembre, publicat al BOE número 281, de 24 de novembre

24/11/2021

Dins de les mesures previstes en aquest reial decret-llei destacar les següents:

- Modificació del termini màxim per a la concessió d'avals públics

El 18 de novembre de 2021 es va aprovar la sisena esmena del Marc Temporal de la Comissió Europea, que estén la seva vigència, amb caràcter general, fins al 30 de juny de 2022. En aquest context, resulta oportú alinear la regulació espanyola a aquest nou termini. Encara que no hi ha dubte que el procés de recuperació econòmica al nostre país està en marxa, persisteixen encara alguns dels seus efectes i convé mantenir els suports a empreses i autònoms fins que la recuperació estigui més consolidada, amb la finalitat d'assegurar el procés de reactivació econòmica. En conseqüència, mitjançant aquest reial decret llei, s'estableix la mateixa data de 30 de juny de 2022 com a límit per a la concessió d'avals públics per a atendre les necessitats de liquiditat i inversió d'autònoms i empreses, modificant així el que es preveu en els articles 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i 1 del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol.

- Modificació de la pròrroga de la moratòria concursal

S'amplia a l'exercici 2021 la mesura excepcional establerta en la Llei 3/2020, de 18 de desembre, d'exclusió dels resultats a l'efecte de la causa legal de dissolució per pèrdues.
Estén, al seu torn fins al 30 de juny de 2022, l'exempció del deure del deutor que es trobi en estat d'insolvència de sol·licitar la declaració de concurs i la no admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs necessari que presentin els creditors, amb la finalitat que les empreses viables en condicions normals de mercat comptin amb instruments legals que els permetin mantenir la seva activitat i l'ocupació i disposin d'un marge addicional per a restablir el seu equilibri patrimonial en tant es tramita la modernització del règim concursal espanyol.

- Modificació de la prorroga del règim de suspensió de liberalització de determinades inversions estrangeres directes
Així, a través de l'article primer d'aquest reial decret llei, es modifica la disposició transitòria única del referit Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, per a prorrogar fins a la citada data de 31 de desembre de 2022 el règim transitori pel qual el règim de suspensió de liberalització de determinades inversions estrangeres directes, s'aplicarà també a les inversions estrangeres directes sobre empreses cotitzades a Espanya, o sobre empreses no cotitzades si el valor de la inversió supera els 500 milions d'euros, realitzades per residents d'altres països de la Unió Europea i de l'Associació Europea de Lliure Comerç. A aquest efecte, es consideraran societats cotitzades a Espanya aquelles les accions de les quals estiguin, en tot o en part, admeses a negociació en un mercat secundari oficial espanyol i tinguin el seu domicili social a Espanya.
Addicionalment, aquesta mesura es completa amb la disposició addicional primera en la qual es recull un mandat al Govern perquè proveeixi d'una suficient dotació de recursos humans a la unitat de gestió competent per a la tramitació de les sol·licituds d'autorització administrativa de les operacions d'inversió estrangera, atès l'anàlisi de necessitats dins de les disponibilitats pressupostàries existents en cada exercici.

- Modificació del termini de reintegrament de les línies d'ajuda COVID per les comunitats autònomes
Es modifica el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, quant a la Línia COVID d'ajudes directes a autònoms i empreses, amb l'objectiu d'habilitar a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a poder efectuar els reintegraments derivats de la no execució de les ajudes amb anterioritat a l'anterior termini previst del 31 de març de 2022, i perquè retinguin les quantitats necessàries per a fer front als pagaments que eventualment puguin derivar-se de l'estimació dels recursos en via administrativa interposats contra resolucions denegatòries dictades abans del 31 de desembre de 2021 i que estiguin pendents de resolució.
Després de resoldre els recursos, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla hauran de reintegrar al Tresor Públic, abans del 30 de juny de 2022, la resta dels saldos no executats.

- Modificació del subministrament d'últim recurs en el sector del gas natural
En el cas d'aquests subministraments a serveis declarats com a essencials, la interrupció del subministrament no és aplicable, excepte en els casos de perillositat certa per a persones i béns, la qual cosa implicaria que el consumidor es trobés en una situació de complexa solució #dins del termini i en la forma escaient pel que podria continuar consumint gas sense contracte, alguna cosa que seria irregular. Per això, en el cas dels consumidors essencials, es considera imprescindible estendre l'obligació de subministrament dels comercialitzadors d'últim recurs a aquests clients un màxim de 6 mesos o, preferentment fins que els mateixos disposin d'un contracte de subministrament amb un comercialitzador.
A fi de solucionar diversos problemes comptables que poguessin afectar les comercialitzadores d'últim recurs, es modifica l'apartat sisè de la disposició addicional setena del Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, que va limitar la variació del valor del cost de la matèria primera en la tarifa d'últim recurs de gas natural i va establir una metodologia per a la recuperació d'aquestes quantitats en el futur, a fi d'incloure al sistema gasista com a garant subsidiari de les quantitats degudes. Aquesta garantia addicional permetrà comptabilitzar el deute amb la màxima seguretat possible. No es contempla en cap cas que el mecanisme establert en el citat reial decret llei de recuperació del deute pugui resultar insuficient.

- Modificació de l'obligatorietat d'instal·lació d'un punt de recàrrega elèctric en les estacions de servei
Les estacions de servei pertanyents a xarxes d'operadors a l'engròs de productes petrolífers poden estar explotades directament per aquests o poden funcionar sota un règim d'abanderament o franquícia mitjançant el qual el detallista explota l'estació en nom i compte de l'operador, a través d'un vincle contractual de subministrament en exclusiva de carburant.
Els titulars d'instal·lacions abanderades, normalment pimes, que vulguin instal·lar un punt de recàrrega poden estar veient-se obligats a incloure el servei de recàrrega elèctrica dins del contracte de subministrament en exclusiva, la qual cosa pot suposar una barrera a la implantació de punts de recàrrega.
Per eliminar aquesta barrera, es prohibeix la inclusió del servei de recàrrega elèctrica dins del contracte de subministrament en exclusiva de carburant que mantenen titular i operador, a fi de que aquest últim pugui instal·lar punts de recàrrega per si mateix o a través d'un tercer diferent a l'operador petrolífer.

- Ajudes per als treballadors excedents de la mineria de carbó
Per a aconseguir cobertura i protegir els treballadors excedents de la mineria del carbó, s'instrumenten mesures dirigides a atorgar noves ajudes socials, flexibilitzant les seves condicions i permetent unes prestacions finançades amb càrrec aquestes ajudes socials, a les quals d'una altra manera no haguessin tingut accés. Es persegueix amb això, al seu torn, mitigar l'impacte que un alt nivell de desocupació comportaria en les zones mineres, ja de per si mateix, molt desfavorides.

Aquest reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació al BOE, és a dir, el dia 25 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC