• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual


L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions destinades al Programa de Formació Professional Ocupacional Dual que combina la formació de les persones en situació d'atur mitjançant un certificat de professionalitat i la subvenció d'un contracte de formació i aprenentatge amb un acompanyament en totes les fases del projecte tant a les figures dels i les aprenents com a les empreses o entitats participants. S'entén per projecte, el conjunt d'accions d'acompanyament, formació i contractació que s'aproven en el marc d'una convocatòria (Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre, publicada al DOGC número 8551, de 25 de novembre de 2021)

25/11/2021

Les convocatòries de subvencions derivades d'aquesta ordre podran ser cofinançades en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de Catalunya 2021-2027, que s'aprovi, amb la taxa de cofinançament del 40%, d'acord amb els Reglaments comunitaris del període 2021-2027 i la resta de regulació aplicable a l'esmentat Programa, que s'aprovi.

Les actuacions que se subvencionen per donar compliment a l'objecte del programa són:

a) Actuació d'orientació i l'acompanyament a les persones participants del programa i a les entitats contractants.

b) Actuació de formació, que inclou la formació d'introducció a l'ofici prèvia a la contractació, així com la Formació professionalitzadora vinculada principalment a Certificat de professionalitat que es donarà en la fase de contractació.

c) Actuació de contractació laboral mitjançant el contracte per a la formació i aprenentatge de les persones participants.

Totes les actuacions estan previstes i desenvolupades a la base 5 d'aquesta ordre.

Poden ser persones o entitats beneficiàries d'aquesta subvenció:

a) Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

b) Entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya vinculades a l'atenció als col·lectius amb especials vulnerabilitats.

c) Organitzacions sindicals i patronals així com aquelles que acreditin que representen les microempreses i/o les persones treballadores autònomes dels diferents sectors a partir de convenis d'adhesió (gremis).

d) Els centres i les entitats de formació acreditats per impartir la formació vinculada als certificats de professionalitat, d'acord amb la normativa reguladora del subsistema de formació professional per a l'ocupació i la dels certificats de professionalitat. així com les empreses definides en dret mercantil, que disposin d'autorització o acreditació per impartir formació vinculada als certificats de professionalitat i/o formació per l'ocupació, d'acord amb la normativa reguladora del subsistema de formació per l'ocupació i dels certificats de professionalitat.

Podran ser destinatàries d'aquest programa les persones joves majors de 16 fins a 29 anys, preferentment sense qualificació professional, que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 1, 2 o 3, prioritàriament aquells amb especials vulnerabilitats, d'acord amb el que determini a la resolució de convocatòria.

De manera excepcional, si la resolució de convocatòria ho contempla, es podrà ampliar a col·lectius majors de 29, que disposin de certificat de discapacitat o acreditin risc d'exclusió social o d'alta vulnerabilitat per factors socials, econòmics o de salut.

Aquests persones destinatàries hauran d'estar inscrites a l'oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació (DONO) i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball en el moment de la seva signatura.

La quantia de la subvenció que s'ha d'atorgar es determina aplicant, per a cadascuna de les actuacions objecte de subvenció, els mòduls econòmics següents:

a) Actuació d'Orientació i acompanyament Per a determinar la quantia de subvenció a atorgar, s'estableix un mòdul econòmic per grup d'alumnes i tutor, d'acord amb el que preveu la base 5.2 d'aquesta Ordre, pel període d'execució previst a la base 16 d'aquesta Ordre. Un informe tècnic motivat, elaborat al respecte, determina la tipologia de mòdul i la metodologia per establir la quantia, així com les variables tècniques i econòmiques que s'han tingut en compte en la seva definició. La quantia del mòdul econòmic es fixarà a la resolució de convocatòria un cop aplicada l'actualització que correspongui.

b) Actuació de Formació

La quantia de la subvenció a atorgar per cada acció formativa es determinarà aplicant un mòdul econòmic d'acció formativa pel nombre d'alumnes atorgats. El mòdul econòmic d'acció formativa s'obtindrà aplicant el mòdul/hora, publicat a la corresponent Resolució de mòduls econòmics, el número d'hores de l'acció formativa. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya publicarà, mitjançant resolució, els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades. L'import dels mòduls podrà ser actualitzat d'acord amb l'evolució de l'índex de preus al consum.

c) Actuació de contractació laboral

La quantia de la subvenció que s'ha d'atorgar per l'actuació de contractació laboral és determina aplicant un mòdul econòmic mensual pels mesos de durada de l'actuació subvencionable. Un informe tècnic motivat, elaborat al respecte, determina la tipologia de mòdul i la metodologia per establir la quantia, així com les variables tècniques i econòmiques que s'han tingut en compte en la seva definició. La quantia del mòdul econòmic es fixarà a la resolució de convocatòria un cop aplicada l'actualització que correspongui, i la referència utilitzada per a la seva determinació.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions que estan disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al Canal empresa, concretament buscant el tràmit Subvenció Programa Formació Professional Ocupacional Dual, en el cercador de tràmits. També se'n pot trobar informació al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

El termini d'execució de cada projecte serà d'un màxim de 20 mesos. En la resolució de convocatòria corresponent es determina el termini d'execució del programa.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s'apliquen els preceptes que recull el capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del present exercici, com també la resta de la normativa comunitària, estatal i autonòmica que hi sigui aplicable.

Pel que fa a la publicació de les bases i les convocatòries, cal atenir-se al que estableixen l'article 68.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al DOGC, és a dir, el dia 26 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC