• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions extraordinàries de suport a la solvència de les estacions d'esquí alpí en resposta a la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19
Subvencions extraordinàries de suport a la solvència de les estacions d'esquí alpí en resposta a la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19


Resolució VPD/3628/2021, de 3 de desembre, publicada al DOGC número 8560, de 10 de desembre de 2021

10/12/2021

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores, aprovades per l'Ordre VPD/202/2021, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència de les estacions d'esquí alpí en resposta a la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19, i per la normativa aplicable a l'activitat subvencional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 2.000.000,00 euros. D'acord amb el que preveu la base 5.2 de l'Ordre VPD/202/2021, de 26 d'octubre, la subvenció es pot concedir per l'import total sol·licitat de conformitat amb els percentatges màxims de finançament que s'estableixen en aquesta base, o bé per un import parcial, que es determinarà tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i, si escau, el prorrateig de l'import consignat en les partides pressupostàries entre els sol·licitants en aplicació del criteri de distribució que preveu la base 10 de l'0rdre esmentada. Tanmateix, l'import màxim de la subvenció per beneficiari serà, en tot cas, d'1.300.000,00 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 7 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, és a dir, el 17 de desembre de 2021.

Totes les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació prevista a la base reguladora 7 de l'Ordre VPD/202/2021, de 26 d'octubre.

El període subvencionable és des de l'1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC