• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions per als anys 2021 i 2022
Ajuts als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions per als anys 2021 i 2022


Resolució ACC/3828/2021, de 22 de desembre, publicada al DOGC número 8573, de 29 de desembre de 2021

29/12/2021

La Resolució convoca els ajuts a ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions (ZBE) per als anys 2021 i 2022, d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/224/2021, d'1 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions (DOGC núm. 8558, de 7.12.2021).

Els beneficiaris són els municipis amb població compresa entre 50.000 i 100.000 habitants d'acord amb les dades disponibles de l'Idescat corresponents a l'any 2020.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Totes les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació prevista a l'apartat 8 de les bases reguladores.

D'acord amb l'apartat 7 de les bases reguladores, les sol·licituds acompanyades de la documentació requerida han de ser formalitzades pel/per la representant legal i s'han de presentar en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en el termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud, els models de memòria i de pressupost de l'actuació i la informació sobre aquest tràmit són a disposició dels sol·licitants a l'Extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC