• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Contractació laboral de persones de 30 i més anys
Contractació laboral de persones de 30 i més anys


Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre, publicada al DOGC número 8573, de 29 de desembre de 2021

29/12/2021

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys, en el marc de les actuacions previstes a la base 2.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021 de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ) (DOGC núm.8548, de 22 de novembre de 2021).

Per aquesta convocatòria és subvencionable l'actuació destinada al foment de la contractació, concretament l'actuació de contractació laboral prevista en la lletra a) de la base 2.1 i amb els requisits de la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

Desenvolupament de les actuacions subvencionables: En aquesta convocatòria son subvencionables els contractes indefinits i els contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.

En el cas de contractes per obra i servei determinat, l'entitat sol·licitant ha d'aportar una declaració responsable on s'indiqui que la durada prevista de l'obra i servei és com a mínim de 12 mesos.

No són subvencionables els contractes de relleu, d'interinitat en totes les seves modalitats, els contractes per a la formació i l'aprenentatge i els contractes en pràctiques.

Els contractes s'han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya. Aquestes condicions no es poden alterar durant el període subvencionable.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

Per a aquesta convocatòria s'estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no es preveuen substitucions en el cas de baixes prematures de les persones contractades.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores.

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d'un termini de presentació de sol·licituds de dos mesos des de la data d'inici del contracte de treball, dins dels marges establerts en el paràgraf anterior.

Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l'entitat contractant disposarà del termini de dos mesos a comptar des de la data d'inici del darrer contracte.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, concretament en el tràmit "Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys”.

Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021 de 17 de novembre.

El termini d'execució de les actuacions subvencionables que preveu aquesta Resolució s'inicia l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta Resolució de convocatòria i finalitza el 31 de desembre de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC