• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases per a la concessió d'ajudes a projectes d'infraestructures ambientals, socials i digitals en municipis de zones afectades per la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Bases per a la concessió d'ajudes a projectes d'infraestructures ambientals, socials i digitals en municipis de zones afectades per la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Ordre TED/1476/2021, de 27 de desembre, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre de 2021

29/12/2021

Les subvencions regulades en aquesta ordre consistiran en la concessió, per concurrència competitiva, d'ajudes dirigides a finançar el cost d'execució de projectes en immobles i espais públics i béns de domini públic en municipis immersos en processos de transició energètica afectats pel tancament d'explotacions de mineria del carbó, centrals tèrmiques de carbó i nuclears, que permetin reforçar el component mediambiental, social i digital dels espais o ajudin a la creació, conservació i posada en valor d'altres nous per a assegurar el compliment dels compromisos mediambientals i digitals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Es tracta de promoure projectes transformadors de caràcter estratègic, amb vocació d'arrossegament per a l'economia i que es puguin escalar o replicar a diferents nivells. Per les seves característiques, és obligat garantir l'eficiència de la seva gestió actuant allí on el cost econòmic sigui més eficaç o productiu i econòmicament resulti més eficient, ja que el Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència estableix uns calendaris ajustats per a la realització de les actuacions. Aquesta norma té com a objectiu addicional agilitar la gestió i assegurar el compliment en termini dels objectius assumits per a aquesta actuació en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i amb això, els corresponents ingressos financers des de la Unió Europea.

Podrán tenir la condició de beneficiaris de les ajudes regulades a l'empara d'aquestes bases:

a) Els ajuntaments dels municipis afectats per la transició energètica que figuren en els Protocols Generals d'actuació per a l'elaboració de convenis de transició justa acordats entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, les conselleries corresponents de les comunitats autònomes i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Els Convenis de Transició Justa, prevists en l'article 28 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, estan inclosos com a àmbit d'actuació del Component 10 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la seva delimitació es correspon a la metodologia establerta per l'Institut per a la Transició Justa en el marc de l'Estratègia per a la Transició Justa i l'àmbit de la qual ha estat confirmat per la Comissió Europea en el procés d'elaboració del Pla de Recuperació, Transició Transformació i Resiliència.

b) Les diputacions provincials o les comunitats autònomes uniprovincials en l'exercici de les competències que els corresponguin, quan actuïn en representació d'una agrupació de municipis dels establerts en la lletra a) anterior, sempre que la sol·licitud d'ajuda es refereixi a projectes a executar en benefici de tots ells. Les diputacions provincials participaran en el programa d'acord amb el que es preveu en l'article 31 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i, en particular, amb el que es disposa en el seu article 36. La seva participació no podrà suposar duplicitat en l'exercici de funcions o competències amb els municipis de la seva província.

c) Les mancomunitats, les comarques, els consorcis locals i agrupacions de municipis que reuneixin les condicions establertes en la lletra a) anterior que s'uneixin a l'efecte de dur a terme una iniciativa conjunta, ja que en moltes ocasions aquestes iniciatives conjuntes afavoreixen el compliment d'objectius. Els ajuntaments integrants seran responsables solidàriament respecte del conjunt de les activitats subvencionades a desenvolupar pel consorci o l'agrupació local, incloent l'obligació de justificar, el deure de reintegrament, i les responsabilitats per infraccions.

L'agrupació o el consorci no podran dissoldre's fins que hagin transcorregut els terminis de prescripció per al reintegrament i les infraccions que si escau procedeixin, segons el que es preveu en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

En el cas de les agrupacions de municipis, amb caràcter previ a la sol·licitud, hauran de formalitzar un acord intern que reguli el seu funcionament, d'acord amb el que es preveu en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, en el qual hauran de quedar reflectits els següents aspectes, que deuran igualment especificar-se en la sol·licitud de l'ajuda:

a) Compromisos d'execució d'activitats assumits per cada membre de l'agrupació.

b) Pressupost corresponent a les activitats assumides per cada membre de l'agrupació, i import de la subvenció a aplicar en cada cas.

c) Representant o apoderat únic de l'agrupació i coordinació única del projecte enfront de l'Institut per a la Transició Justa, O.A. Aquesta coordinació, que haurà de comptar amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponguin a l'agrupació, estarà habilitada per a presentar la sol·licitud i realitzar en nom de l'agrupació la resta de comunicacions i tràmits, tant en el procediment de concessió com en la fase de seguiment i justificació de les ajudes.

d) Organització interna de l'agrupació, pla de contingències i disposicions per a la resolució de litigis interns.

e) Acords sobre responsabilitat, indemnització i confidencialitat entre els participants.

f) Propietat de les infraestructures que formen part del projecte.

g) Normes de difusió, utilització, i drets d'accés a les infraestructures subvencionades.

S'entén per sol·licitud individual la realitzada per un únic ajuntament i per sol·licitud conjunta la realitzada per una mancomunitat, comarca, consorci local, agrupació d'ajuntaments, diputació provincial o comunitat autònoma uniprovincial. D'acord amb el que es preveu en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, els ajuntaments integrants de la mancomunitat, comarca, consorci, agrupació, diputació provincial o comunitat autònoma uniprovincial tindran igualment la consideració de beneficiaris.

Cada ajuntament podrà presentar una sol·licitud individual d'ajuda per a la realització de projectes referits a qualsevol de les actuacions descrites en l'article 5, en cadascun dels següents blocs, determinats en funció de l'import del pressupost d'execució d'aquests, amb les limitacions que s'estableixin en aquestes bases i en cada convocatòria:

a) Bloc A: Projectes amb un pressupost estimat d'entre 30.000 i 100.000 euros.

b) Bloc B: Projectes amb un pressupost estimat d'entre 100.001 i 500.000 euros.

c) Bloc C: Projectes amb un pressupost estimat d'entre 500.001 i 1.500.000 euros.

d) Bloc D: Projectes amb un pressupost estimat d'entre 1.500.001 i 4.000.000 euros.

No podran obtenir la condició de beneficiari de les ajudes convocades a l'empara d'aquesta ordre els sol·licitants que es trobin culpables en alguna de les circumstàncies que prohibeixen l'accés a aquesta condició de beneficiari, recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari els sol·licitants que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea, o no hagin satisfet el reintegrament d'ajudes públiques abans de la publicació de les convocatòries.

Així mateix, els sol·licitants hauran d'acreditar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, per al que les comunitats autònomes uniprovincials hauran de tenir en compte el que es preveu en la disposició addicional primera cinc de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2021.

Els beneficiaris podran concertar amb tercers l'execució dels projectes de rehabilitació mitjançant els procediments de licitació corresponents o procedir a la seva execució a través d'encàrrecs a mitjans propis.

Cada sol·licitud podrà referir-se a un sol bé o a diversos que es trobin agrupats entorn d'alguna figura com ara rutes, paisatges, llogarets i poblats miners, complexos urbanístics o industrials, mines, etc.

La titularitat pública del bé podrà exercir-se amb base en un títol de propietat o un dret de cessió en vigor. En cas d'absència de document públic bastarà la presumpció d'aquesta titularitat per trobar-se el bé en un espai públic i certificar-lo així el secretari de l'Ajuntament del municipi en què estigui situat.

Les convocatòries de les ajudes regulades en aquesta ordre s'aprovaran mitjançant resolució de la persona titular de la Presidència de l'Institut per a la Transició Justa, O.A., es publicaran en el «Boletín Oficial del Estado», i definiran com a mínim i sense perjudici del que es disposa en l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, els següents aspectes:

a) Requisits per a ser beneficiaris de les ajudes.

b) Tipologia de projectes a finançar.

c) Criteris d'avaluació.

d) Pressupost destinat a la convocatòria i aplicacions pressupostàries.

e) Termini de presentació de sol·licituds.

No obstant això el que es disposa en l'apartat anterior, de conformitat amb l'article 61.1 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, la present ordre incorpora, en el capítol II, la primera convocatòria del «Pla d'Infraestructures ambientals, digitals i socials en municipis i territoris en transició». En el cas que, després de la resolució de la primera convocatòria, quedés romanent del pressupost assignat a aquella, es podran dictar futures convocatòries complementàries per a la concessió de noves ajudes fins a l'esgotament total del crèdit.

La seva publicació es realitzarà en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en la web de l'Institut per a la Transició Justa i un extracte de les mateixes en el BOE segons el que s'estableix en l'apartat b) de l'article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC