• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases que regulen les subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada
S'aproven les bases que regulen les subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada


Ordre EMT/252/2021, de 27 de desembre, publicada al DOGC número 8574, de 30 de desembre de 2021

30/12/2021

Aquesta Ordre de subvencions públiques destinades al Programa primer d'emprenedoria territorial especialitzada es proposa potenciar la territorialitat de la política de foment de l'emprenedoria especialitzada, promovent la realització de programes de preacceleració arreu de tot el país i, en conseqüència, teixint a tot Catalunya la configuració d'un ecosistema d'empreses amb innovació tecnològica basada en el coneixement. Les TIC i, especialment, les noves formes de treball adoptades durant la pandèmia per la COVID-19, que han substituït la presencialitat, faciliten les aliances entre els agents de l'ecosistema, eix vertebrador del Programa conjuntament amb la focalització, independentment de la seva ubicació, i faciliten la difusió del coneixement en la formació i la mentoria dels programes.

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions públiques destinades al Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració).

Els objectius generals d'aquest Programa són:

a) Incidir en la transcendència que tenen les empreses basades en la innovació i la tecnologia, i en la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar la seva creació i creixement.

b) Fomentar l'aparició d'aquest tipus d'empreses.

c) Promoure unes especialitzacions territorials basades en fortaleses i oportunitats.

d) Estendre a tot Catalunya l'efecte del concentrador tecnològic (hub) de referència global que suposa Barcelona, a concentració d'empreses basades en la innovació i la tecnologia.

e) Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l'emprenedoria i la tecnologia.

L'objectiu específic és impulsar, arreu del territori de Catalunya, diferents programes d'emprenedoria especialitzada per a la creació d'empreses basades en la innovació i la tecnologia, i orientades al creixement ràpid, que:

a) Es focalitzin en uns àmbits molt concrets, molt especialitzats i diferenciats.

b) Utilitzin una palanca, una plataforma d'impuls de les propostes emprenedores.

c) Es basin en formació i mentoria.

Els programes han d'aportar un valor afegit que faci que les empreses que es creïn creixin en millors condicions i molt més ràpidament que en altres programes d'emprenedoria.

Altres característiques d'aquests programes d'emprenedoria especialitzada a impulsar són:

a) Aplicar innovació, tecnologia o nous models de negocis a l'àmbit especialitzat.

b) El territori no és el destinatari de les empreses que s'ajuden a crear, sinó el lloc inicial que suggereix les necessitats i les oportunitats i que proporciona la plataforma en la qual les noves empreses proven els seus productes en un entorn real.

c) Orientar cap als mercats globals les empreses que s'ajuden a crear. Després de testejar i vendre els seus productes al territori, han de poder créixer buscant altres entorns similars a escala internacional.

d) La formació ha de tractar els reptes i les oportunitats del sector concret al qual se subscrigui el projecte a nivell tant nacional com internacional, així com les solucions tecnològiques que poden aplicar-se per innovar en aquest àmbit.

e) Les mentories les han de portar a terme persones amb experiència demostrable en l'àmbit d'especialització o bé en creixement empresarial.

Atesos l'article 17.3.b) i l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, pel qual es complementa l'Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, sobre la publicació dels anuncis de notificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en relació amb la publicació de les convocatòries de subvencions, el text íntegre d'aquesta convocatòria es publica al DOGC.

La publicació de la convocatòria es fa efectiva amb la tramesa de la informació que exigeix el Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya, d'acord amb l'article 96 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i també mitjançant la Base de dades nacional de subvencions.

Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Els ajuntaments, els consells comarcals o els seus ens vinculants o dependents; les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.

b) Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.

c) Les universitats de Catalunya.

d) Les escoles de negoci de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC