• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation
Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation


Resolució CLT/3838/2021, de 27 de desembre, publicada al DOGC número 8574, de 30 de desembre de 2021

30/12/2021

La Resolució obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE (CLT098).

Les inversions o despeses de les actuacions objecte de subvenció s'han de realitzar des de la data de publicació de la convocatòria i fins el 31 de desembre del 2022.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020); modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021 (Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 16 de desembre de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/3785/2021, de 21 de desembre (DOGC núm. 8571, de 27.12.2021).

c) La normativa general de subvencions.

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 de gener al 14 de febrer del 2022.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica utilitzant el sistema de signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.

Per poder sol·licitar aquesta línia d'ajuts, cal que la persona representant de l'ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT). Per poder signar amb aquesta targeta cal disposar d'un lector de targetes criptogràfiques homologat i del programari corresponent.

b) En la resta dels casos, a través de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat seu.gencat.cat a l'apartat Tràmits gencat.

Les persones sol·licitants han de disposar d'un certificat digital emès per alguna de les entitats de certificació que el Consorci AOC hagi classificat com a vàlides per identificar ciutadania i empreses davant de les administracions públiques catalanes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC