• Descarregar Google Play Store
 • Descarregar Apple Store
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • WhatsApp
Mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball
Mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball


Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, publicat al BOE número 313, de 30 de desembre de 2021

30/12/2021

El Reial decret llei inclou cinc articles de modificació d'altres tantes lleis, set disposicions addicionals, nou disposicions transitòries, una disposició derogatòria i vuit disposicions finals.

 • L'art. 1 modificació el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. Aquest article inclou diferents modificacions i addicions a l'Estatut dels Treballadors:
 1. Modificacions relatives a la modernització i simplificació de les modalitats de contractació:
 1. Modificació de l’art. 11 que suposa un canvi de model, establint-se un contracte formatiu amb dues modalitats. En primer lloc, el contracte de formació en alternança, que tindrà per objecte compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l'àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o el Catàleg d'especialitats formatives del Sistema Nacional d'Ocupació. En segon lloc, el per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al corresponent nivell d'estudis.
 2. Modificació de l’art. 15, en el qual es precisen les causes que justifiquen el recurs a la contractació de durada determinada i noves regles sobre concatenació de contractes, també referides a la cobertura d'un lloc de treball. En primer lloc, desapareix la possibilitat de celebrar contractes per a obra o servei determinat. Així, només podrà celebrar-se el contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora. Perquè s'entengui que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s'especifiquin amb precisió, en el contracte, la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista. Per circumstàncies de la producció s'entén l'increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, fins i tot tractant-se d'activitat normal de l'empresa, generen un desajustament temporal entre l'ocupació estable disponible i el que es requereix. Així mateix, es preveu la possibilitat de formalitzar contractes per circumstàncies de la producció per a atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada. En cap cas podrà identificar-se com a causa del contracte de circumstàncies de la producció la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l'activitat habitual o ordinària de l'empresa. Així mateix, podran celebrar-se contractes de durada determinada per a la substitució d'una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball, sempre que s'especifiqui en el contracte el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució. Igualment, podrà celebrar-se un contracte per substitució per a completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora, quan aquesta reducció s'empari en causes legalment establertes o regulades en el conveni col·lectiu, mesura que promou i és coherent amb el dret de les persones treballadores a la conciliació de la seva vida personal i laboral. Finalment, el contracte de substitució podrà concertar-se per a la cobertura temporal d'un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva mitjançant contracte fix, sense que la seva durada pugui ser en aquest cas superior a tres mesos.
 3. Modificació de l’art. 16 sobre el contracte fix discontinu desapareix la distinció de règim jurídic entre contractes fixos periòdics i fixos discontinus. D'aquesta manera, el decisiu és l'objecte o la naturalesa dels treballs realitzats, de caràcter estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament d'aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats. Podran, a més, desenvolupar-se a través de la contractació fixa-discontínua, les activitats realitzades a l'empara de contractes mercantils o administratius. La nova regulació assegura, l'estabilitat, la transparència i la previsibilitat del contracte a través d'una millora de la informació sobre la jornada i els períodes d'activitat en el contracte de treball, atorgant un paper fonamental a la negociació col·lectiva, entre altres, en relació amb règim de crida o la formació i millora d'ocupabilitat de les persones fixes discontínues durant els períodes d'inactivitat.
 4. Les modificacions en els arts 12 i 49 com a resultat dels canvis en l'ordenació i règim jurídic dels contractes temporals.
 1. Modificacions relatives a la modernització de la contractació i subcontractació d'obres o serveis: art. 42. L'externalització ha de justificar-se en raons empresarials alienes a la reducció de les condicions laborals de les persones treballadores de les empreses contractistes. Així, el principi de no discriminació i igualtat de tracte s'assegura mitjançant la garantia d'un conveni col·lectiu sectorial aplicable sense perjudici dels drets de llibertat d'empresa i negociació col·lectiva.
 2. Mesures per a la modernització de les mesures de flexibilitat interna.

o S'incorporen mesures per a facilitar l'ús dels expedients temporals d'ocupació, com a fórmula alternativa i prioritària a les extincions –art. 47–, i un nou mecanisme de flexibilitat i estabilització de l'ocupació –article 47 bis, que s'incorpora a aquest text legal– per a atendre les necessitats excepcionals de naturalesa macroeconòmica o sectorial que justifiquin l'adopció de mesures d'ajust i protecció temporal, així com inversions de caràcter públic, prèvia declaració de tal circumstància mitjançant acord del Consell de Ministres.

o Es desenvolupa la reducció temporal de jornada o la suspensió de contractes, per causa de força major temporal deguda a impediments o limitacions en l'activitat normalitzada, a conseqüència de decisions adoptades per l'autoritat competent, incorporant com a mecanisme disponible, amb un caràcter permanent, el règim dels expedients de regulació temporal d'ocupació a causa de la COVID-19. Aquesta nou Mecanisme de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació no resultarà d'aplicació fins a l'1 de març de 2022 als expedients de regulació temporal d'ocupació per impediments o limitacions a l'activitat normalitzada derivats de les restriccions vinculades a la COVID-19, que continuaran regint-se pel que es preveu en el RDLL 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. En relació a aquesta figura, la DA 6a assenyala que aquestes persones continuaran computant com ocupades a efectes estadístics.

 1. Mesures per a la modernització de la negociació col·lectiva: s'estableixen modificacions en l'arquitectura de la negociació col·lectiva, en aspectes com ara la ultraactivitat de convenis i la relació entre convenis sectorials i d'empresa. Així mateix, es recupera el paper central i s'enforteix l'àmbit legítim d'actuació dels subjectes negociadors dels convenis col·lectius.
 2. Es modifiquen o introdueixen noves disposicions addicionals relatives als contractes formatius celebrats amb persones amb discapacitat; al compromís de reducció de la taxa de temporalitat; a les accions formatives en els expedients de regulació temporal d'ocupació previstos en l'article 47 i 47 bis; a l'accés a les dades dels expedients de regulació temporal d'ocupació per la TGSS, el SEPE i la ITSS; i, finalment, al conveni col·lectiu aplicable a les contractes o subcontractes subscrits amb centres especials d'ocupació.
 • L’art. 2, per part seva, introdueix una modificació de la DA 3a de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, relativa a l'extinció del contracte indefinit per motius inherents a la persona treballadora en el sector de la construcció.
 • L’art. 3 modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, en els següents aspectes:
 1. L’art. 151 és objecte de modificació amb la finalitat d'establir un increment en la cotització respecte als contractes de durada determinada inferior a 30 dies, precisant així mateix els supòsits en què no procedirà aquest increment de cotització.
 2. S'incorpora al text un nou art. 153 bis amb la finalitat de regular de manera uniforme la cotització empresarial en els diferents supòsits de reducció temporal de jornada o suspensió temporal del contracte de treball ja sigui per decisió de l'empresa a l'empara del que s'estableix en els arts 47 o 47 bis del TRLET, o en virtut de resolució judicial adoptada en el si d'un procediment concursal. S'estableix, per al cas que la persona treballadora causi dret a la prestació per desocupació, que l'entitat gestora de la prestació haurà d'ingressar l'aportació del treballador en els termes de l'article 273.2.
 3. Es modifica l’art. 267.1 per a incloure, juntament amb l'acomiadament, un nou supòsit de situació legal de desocupació relativa a l'extinció del contracte per motius inherents a la persona treballadora regulada en la DA 3a de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. Així mateix, es modifiquen les referències als contractes fixos periòdics, derivades de les modificacions de l’art. 16 de l'Estatut dels Treballadors.
 4. Es modifica l’art. 273.2 a fi de determinar que l'entitat gestora ingressarà únicament l'aportació del treballador en els supòsits de reducció de jornada o suspensió del contracte.
 5. En la nova DA 39a s'estableixen els beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicables als expedients de regulació temporal d'ocupació regulats en l’art. 47 del TRLET, així com els aplicables en relació amb els nous Mecanismes de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació a què es refereix l’art. 47 bis del TRLET. Es regula tant la quantia de les exempcions aplicables en els diferents suposits com els diferents requisits i condicions per a la seva aplicació, i es faculta al Consell de Ministres perquè en atenció a les circumstàncies que concorrin en la conjuntura econòmica pugui impulsar les modificacions dels percentatges de les exempcions en la cotització
 6. Així mateix, s'incorpora una nova DA40a a fi de precisar les actuacions que correspon efectuar a la ITSS, en l'exercici de les seves competències, en relació amb la vigilància del compliment dels requisits i de les obligacions establertes per a ser beneficiària de les exempcions en les cotitzacions de la Seguretat Social.
 7. D'altra banda, mitjançant la nova DA 41a s'estableix una nova prestació de sostenibilitat d'ocupació a la qual es podran acollir les persones treballadores afectades per l'aplicació del Mecanisme XARXA regulat en l'article 47 bis del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. S'estableix en la disposició el règim jurídic d'aquesta nova prestació, que serà incompatible amb la percepció de prestacions o subsidis per desocupació.
 8. A més, s'incorpora una nova DA 42a en la qual es determina un procediment únic perquè les empreses comuniquin al SEPE i a la TGSS l'inici i finalització dels períodes de suspensió temporal dels contractes de treball i reducció temporal de la jornada de treball obtenint així la simplificació de les actuacions administratives amb totes dues entitats.
 9. Finalment, s'introdueix una nova DA 43a sobre la cotització a la Seguretat Social dels contractes formatius en alternança a què es refereix l’art. 11.2 del TRLET.
 • L’art. 4 modifica de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, introdueix un nou apartat 7 en l’art.9 relatiu a l'increment del crèdit disponible per a les empreses per al finançament d'accions en l'àmbit de l'acció programada.
 • L’art. 5 modifica puntualment el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, amb l'objectiu d'adaptar la norma sancionadora a les noves previsions de la norma material, tant pel que fa a la normativa de contractació –amb la imprescindible individualització de la infracció i l'increment de la quantia de la sanció–, com a les mesures de flexibilitat interna, les seves limitacions i prohibicions.
 • Es preveuen set disposicions addicionals:

o les dues primeres referides a les mesures de transició professional en l'àmbit del Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació; i a les accions formatives dins de l'àmbit de l'Estatut de becari.

o S'inclou una DA 3a, aclaridora de l'aplicació de l’art. 2 del RDLL 18/2021, de 28 de setembre, respecte dels expedients de regulació temporal d'ocupació per impediments o limitacions a l'activitat normalitzada vinculades a la COVID-19.

o Les DA 4a i 5a, es recull el règim aplicable al personal laboral del sector públic, en matèria de contractació laboral, i l'aplicable en aquesta matèria quan estigui associada al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i als Fons de la Unió Europea.

o La DA 6a es refereix al còmput estadístic, com ocupades, de les persones treballadores afectades pels expedients de regulació temporal d'ocupació o a les quals els és aplicable el Mecanisme de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, en coherència amb el reforçament de la seva vinculació amb l'empresa i de les garanties i incentius per a la seva reincorporació.

o D'altra banda, en la DA 7a es preveu la pròrroga de la vigència del RD 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el SMI per a 2021.

 • Quant a les disposicions transitòries, un total de nou, aclareixen el règim jurídic aplicable a diferents situacions contractuals o convencionals vigents a l'entrada en vigor del present reial decret llei.
 • La disposició derogatòria única estableix la derogació expressa de les disposicions que contravenen la reforma plantejada. Així, queden derogats expressament l’art. 12.3, els apartats 1 i 2 de la DA 15a, la DA 16a i la DA 21a del TRET. També queden derogades les disposicions referides als contractes temporals previstos en l'article 15.1.a) TRLET, segons la redacció del precepte prèvia a l'entrada en vigor de l'apartat tres de l'art. 1, contingudes en qualsevol norma de l'ordenament jurídic i, en particular, en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i en la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. També queda derogada la DA 4a del Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'activació per a l'ocupació.
 • Les disposicions finals s'ocupen dels aspectes següents:

o La DF 1a introdueix una modificació puntual en l'article 10.3 de la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal;

o la DF 2a modifica el text refós de la Llei d'Ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, a l'efecte d'incorporar una nova DA 9a, referida als contractes vinculats a programes comuns d'activació per a l'ocupació;

o la DF3a inclou una clàusula d'adaptació de les referències normatives a l’art. 47 del TRLET contingudes en el propi text legal, que hauran d'estendre's, als mateixos efectes, al nou art. 47 bis de la referida norma.

o la DF 4a es determinen els títols competencials, a l'empara dels quals es dicta aquest reial decret llei.

o En les DF 5a i 6a es dirigeix al Govern el mandat d'aprovar un reglament per a la protecció de les persones treballadores menors, en matèria de seguretat i salut, en desenvolupament de l’art. 27.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals; així com per a millorar-la regulació de la protecció per desocupació de les persones treballadores fixes discontínues, respectivament.

o En la DF 7a s'inclou una habilitació genèrica de desenvolupament normatiu.

o La DF 8a fixa l'entrada en vigor de la norma de manera esglaonada, això és, entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE, és a dir el 31 de desembre de 2021, a excepció de determinats preceptes, per als quals es preveu una vacatio legis –de tres mesos–. Així, entraran en vigor als tres mesos:

  1. L'apartat un de l’art. 1 de modificació de l’art. 11 del TRLET
  2. L'apartat tres de l’art. 1, de modificació de l’art. 15 del TRLET sense perjudici del que s'estableix en la DT 3a.
  3. L'apartat quatre de l’art. 1, de modificació de l’art. 16 del TRLET
  4. L'apartat set de l’art. 3, pel qual s'introdueix, en TRLGSS, una nova DA 41a, de mesures de protecció de les persones treballadores afectades per l'aplicació del Mecanisme regulat en l’art. 47 bis del TRLET.
  5. L'apartat nou de l’art. 3, pel qual s'introdueix, en el TRLGSS una nova DA 43a sobre cotització a la Seguretat Social dels contractes formatius en alternança.
  6. Els apartats 2 i 3 de la disposició derogatòria única.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC