• Descarregar Google Play Store
 • Descarregar Apple Store
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • WhatsApp
Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022
Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022


Llei 1/2021, del 29 de desembre, publicada al DOGC número 8575 del 31 de desembre de 2021

04/01/2022

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, els primers pressupostos de la catorzena legislatura, s'elaboren en un context de progressiva reactivació econòmica, social i sanitària, després de la situació excepcional provocada per la pandèmia de Covid-19, que ha colpejat el món i ha fet reconsiderar les prioritats globals i locals.

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 conté les previsions d'ingressos i l'aprovació de les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari del 2022. Formalment, el text articulat es divideix en set títols, vint-i-cinc disposicions addicionals i quatre disposicions finals.

 • ·El títol I està dedicat a la delimitació de l'àmbit i l'aprovació dels pressupostos, a les vinculacions de crèdit, al règim de les modificacions pressupostàries i a l'assignació als diferents òrgans de les competències de gestió en aquesta matèria. Inclou un article que recull les normes relatives a la gestió pressupostària dels crèdits finançats pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i dels fons React-EU de l'instrument de recuperació Pròxima Generació UE, algunes de les quals incloses en el Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons React-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, modificat pel Decret llei 11/2021, del 27 d'abril, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer.
 • El títol II, relatiu a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, conté, com a element destacat, l'articulació dels mecanismes necessaris per a evitar l'adopció d'acords i de resolucions que incompleixin les normes generals de limitació de la despesa.
 • El títol III, sobre despeses de personal, estableix l'àmbit d'aplicació de les normes en aquesta matèria.
 • El títol IV, relatiu a operacions financeres i línies d'actuació del crèdit públic, estableix les autoritzacions sobre endeutament i avals per a diversos tipus d'entitats i organismes, tant a curt com a llarg termini, i també sobre el marc per a gestionar els riscos de tipus d'interès i de canvi. També fixa les actuacions dels instruments del crèdit públic de la Generalitat.
 • Les normes tributàries, establertes pel títol V, fan referència al cànon de l'aigua i a l'actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa.
 • El títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat, regula la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, d'acord amb criteris basats en les especificitats de l'organització territorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials.
 • El darrer títol, el VII, conté les normes específiques de gestió pressupostària del Parlament i d'altres institucions i organismes (Síndic de Greuges; Consell de Garanties Estatutàries; Sindicatura de Comptes; Oficina Antifrau de Catalunya; Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i Autoritat Catalana de Protecció de Dades). Finalment, la Llei es completa amb vint-i-cinc disposicions addicionals i quatre disposicions finals.

La present Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu Llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC