• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants
Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants


RESOLUCIÓ EMT/3893/2021, de 25 de novembre, publicada al DOGC número 8579 del 07 de gener de 2022

07/01/2022

Inscripció i la publicació de l’Acord de modificació de diversos articles de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants

S’acorda disposar la inscripció de l'acord de modificació esmentat en el Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb notificació a la Comissió negociadora.

S’acorda disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

L'adhesió a l'Acord per part de les entitats definides al seu article 1 comportarà que els nivells de complement de destinació reconeguts als seus empleats públics s'hauran d'adaptar als previstos en l'article 43 de l'Acord. En tot cas, aquesta adaptació no comportarà cap increment retributiu.

Les parts signatàries d'aquest Acord comú convenen que, mentre no existeixi un òrgan de solució extrajudicial de controvèrsies de caràcter supramunicipal d'abast català, es dotaran, per resoldre les seves controvèrsies, del sistema descrit a l'article 6 d'aquest Acord.

Les parts signatàries d'aquest Acord convenen que, en el termini màxim de sis mesos des de la seva entrada en vigor, elaboraran un model tipus de Pla d'igualtat que posaran a disposició de les entitats definides a l'article 1 d'aquest Acord, que s'hi hagin adherit i que així ho sol·licitin.

Queden derogats la totalitat dels acords, convenis i pactes anteriors, com també quantes instruccions, acords parcials i altres disposicions de caràcter col·lectiu o individual d'igual o inferior rang que puguin oposar-se, ser incompatibles, limitin o contradiguin els acords aquí adoptats.

Aquest Acord comú de les condicions de treball es registrarà, dipositarà i publicarà de conformitat amb el que disposa la normativa vigent i desplegarà els efectes que determina l'article 38.8 de l'EBEP.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC