• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Llei de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria
Llei de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria


Llei 10/2022, de 14 de juny, publicada al BOE número 142, de 15 de juny de 2022

15/06/2022

El greu deteriorament del parc edificatori i de l'habitatge en particular, i la necessitat d'adoptar mesures d'aplicació immediata per a revertir aquesta tendència constitueix el primer motiu que justifica l'extraordinària i urgent necessitat de les mesures incloses en la llei, que inclouen mesures en l'àmbit de la fiscalitat, millores en el règim de les comunitats de propietaris i en l'establiment de mesures en l'àmbit del finançament a les actuacions de rehabilitació, entre altres. Per a poder dur a terme les inversions de rehabilitació edificatòria, així com les fites marcades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es precisa de les mesures extraordinàries que garanteixin l'execució de les actuacions al parc edificatori.

La llei s'estructura en un únic Títol, i conté cinc articles, quatre disposicions addicionals i tres disposicions finals.

El Títol únic recull les diferents mesures per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria residencial. A fi d'avançar en el compliment dels objectius de rehabilitació d'edificis, necessaris per a aconseguir els reptes marcats en matèria d'energia i clima, i com a part del desenvolupament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, l'article 1 modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, per a introduir tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal de l'Impost aplicables sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir determinades millores de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge conformement a la legislació sobre arrendaments urbans, de manera que el seu destí primordial sigui satisfer la necessitat permanent d'habitatge de l'arrendatari, i en els edificis residencials, acreditades a través de certificat d'eficiència energètica.

Així mateix, s'inclouen en el mateix Títol I, a través de l'article 2, determinades modificacions en el règim de les comunitats de propietaris establerta en la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, aplicable a les obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici o la implantació de fonts d'energia renovable d'ús comú, establint un règim de majoria simple per a la realització de tals obres, així com per a la sol·licitud d'ajudes i finançament per al seu desenvolupament. Així mateix, s'estableix que el cost de les obres o actuacions o el pagament de les quanties necessàries per a cobrir els préstecs o finançament que hagi estat concedida per a tal fi, tindrà la consideració de despeses generals a l'efecte de l'aplicació de les regles de preferència establertes en la lletra e) de l'article novè.1 de la pròpia Llei 49/1960. En concordança amb l'assenyalat, es modifiquen igualment les obligacions del propietari, a l'efecte d'incloure l'aportació a les esmentades despeses. D'altra banda, s'introdueixen modificacions en el règim de l'impagament de les despeses comunes, mesures preventives de caràcter convencional, reclamació judicial del deute, mediació i arbitratge.

L'article 3 modifica el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, amb la finalitat de reforçar les facultats de les comunitats de propietaris amb plena capacitat jurídica per a les operacions creditícies, tant les relacionades amb el compliment del deure de conservació, com amb la rehabilitació i millora dels edificis.

Així mateix, a fi d'impulsar les obres de rehabilitació, en l'article 4 es crea una línia d'avals per a la cobertura parcial per compte de l'Estat del finançament d'obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica dels edificis d'habitatge. A través d'aquesta nova línia d'avals s'oferirà cobertura perquè les entitats de crèdit puguin oferir finançament, en forma de préstec amb un termini de devolució de fins a quinze anys, en virtut de conveni entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).

L'article 5 es refereix al principi d'eficiència energètica primer.

La llei també inclou quatre disposicions addicionals i tres disposicions finals. La disposició addicional primera estableix el límit màxim de la línia d'avals per a la cobertura parcial per compte de l'Estat del finançament d'obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica, aprovada en l'article 4 de la llei. La disposició addicional segona autoritza l'Institut Social de la Marina a donar al Cabildo de Lanzarote determinats béns de la seva propietat. La disposició addicional tercera estableix la creació de l'Escala Superior d'Especialista en Transports, Infraestructures i Seguretat dels Organismes Autònoms i les Agències Estatals del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la modificació de l'Escala de Titulats Superiors dels Organismes Autònoms del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La disposició addicional quarta introdueix una nova disposició addicional en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, referida al compliment del principi de no causar mal significatiu en el medi ambient.

Finalment, la disposició final primera estableix els títols competencials que emparen a l'Estat per a dictar normes en les diferents matèries, i les disposicions finals segona i tercera habiliten el desenvolupament reglamentari i estableixen la data d'entrada en vigor de la norma, respectivament.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC