• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Avui s'han aprovat les bases que regulen la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021
Avui s'han aprovat les bases que regulen la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021


Ordre EDU/142/2022, de 13 de juny, publicada al DOGC número 8691, de 17 de juny de 2022

17/06/2022

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat del curs 2020-2021. La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels ensenyaments professionals de música, que s'organitzen en un grau de sis cursos de durada, per tal de facilitar l'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments reglats.

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per aquesta Ordre els ens locals de Catalunya titulars de conservatoris de música que compleixin els requisits següents:

a) Que estiguin autoritzats a impartir els ensenyaments artístics professionals de música i que rebin la denominació de conservatoris a l'empara del Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

b) Que figurin inscrits en el registre de centres docents del Departament d'Educació.

c) Que tinguin alumnat matriculat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions, s'han de realitzar exclusivament per via electrònica, en el marc del que estableix l'article 43.2. de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Els ens locals han de descarregar, emplenar, signar electrònicament i enviar telemàticament el formulari de sol·licitud. El formulari de sol·licitud i les instruccions corresponents per omplir-lo estaran disponibles al web de l'EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes), a l'apartat de "Tràmits”, prestador "Departament d'Educació”, seleccionant la convocatòria "EDU Subvencions per al finançament dels conservatoris de música. Curs 2020-2021”.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC