• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi
S'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi


Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, publicat al BOE número 147, de 21 de juny de 2022

22/06/2022

El reial decret té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi, en nom de la protecció de la salut humana, mitjançant l'establiment de les mesures sanitàries a aplicar en les instal·lacions susceptibles de la proliferació i disseminació de Legionel·la. El seu àmbit d'aplicació són les instal·lacions que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus d'exposició humana al bacteri i, per tant, de propagació de la malaltia de la legionel·losi durant el seu funcionament, proves de servei o manteniment. S'aplica tant a instal·lacions en edificis, mitjans de transport, instal·lacions recreatives, instal·lacions urbanes, instal·lacions d'ús sanitari o terapèutic i qualsevol instal·lació que utilitzi aigua en el seu funcionament i produeixi, és a dir susceptible de produir, aerosols que puguin suposar un risc per a la salut de la població. A títol d'exemple, sense pretendre ser una llista exhaustiva, en l'annex I es relacionen una sèrie d'instal·lacions que compleixen aquests requisits. Queden excloses de l'àmbit d'aplicació les instal·lacions situades en edificis dedicats a l'ús exclusiu d'habitatge, sempre que no afectin l'ambient exterior d'aquests edificis. Això sense perjudici que, davant la sospita d'un risc per a la salut de la població, l'autoritat sanitària podrà exigir que s'adoptin les mesures de control que es considerin oportunes.

La responsabilitat principal de compliment de les condicions higienicosanitàries correspon al titular de les instal·lacions, que pot recórrer a empreses de serveis per a la realització d'operacions de prevenció i control de Legionel·la en les instal·lacions al seu càrrec. També s'estableixen les responsabilitats dels fabricants d'aparells i equips afectats pel reial decret en relació amb el disseny i els materials utilitzats en la seva fabricació, que en el cas dels equips de refrigeració per aerosols o els humectadors d'ús domèstic hauran d'incloure les pautes de neteja i desinfecció a tenir presents pels usuaris en les instruccions d'ús i manteniment d'aquests.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC