• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació


Resolució EMT/1909/2022, publicada al DOGC número 8694, de 22 de juny de 2022

22/06/2022

Convocatòria per a l'any 2022 per a la presentació de sol·licituds de les subvencions que preveu l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, publicada al DOGC el 7 de desembre, número 7512A, modificada per l'Ordre EMT/187/2021, de 27 de setembre, DOGC núm. 8513.

Les accions subvencionables són les que preveu la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre.

En relació amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, poden ser entitats beneficiàries d'aquesta convocatòria les següents:

a) Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

b) Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional. Queden excloses d'aquesta convocatòria les entitats privades que estiguin inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, excepte les entitats que hagin estat beneficiàries de subvencions en el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció o en el Programa d'espais de recerca de feina.

c) Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre cercant el tràmit Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.

Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC