• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya
S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya


Resolució EMT/136/2023, de 18 de gener, publicada al DOGC número 8839, de 24 de gener de 2023

24/01/2023

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució EMT/4049/2022, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya (DOGC núm. 8820 de 27.12.2022.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que desenvolupin algun dels projectes de la base 1 i compleixin tots els requisits de la base 3. S'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica. S'exclouen d'aquesta línia d'ajuts associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença a les 9.00 de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i romandrà obert fins a les 14.00 del 15 de novembre de 2023 o fins que s'exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC