• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Règim jurídic del complement econòmic en la pensió de jubilació
Règim jurídic del complement econòmic en la pensió de jubilació


Reial decret 371/2023, de 16 de maig, publicat al BOE número 117, de 17 de maig de 2023

17/05/2023

L'objecte del reial decret és desenvolupar el règim jurídic establert en l'article 210.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social en els supòsits d'accés a la pensió de jubilació a una edat superior a la que resulti d'aplicar l'article 205.1.a) del citat text refós. Així mateix, es desenvolupa la previsió continguda en l'article 210.2, penúltim paràgraf, respecte a la incompatibilitat de la percepció del complement amb l'accés a l'envelliment actiu previst en l'article 214, la determinació de la quantia a tant alçat del complement de demora de l'article 210.2.b) en aquells casos en els quals la quantia de la pensió reconeguda superés el límit establert en l'article 57 aplicable en la data del fet causant i altres qüestions relatives al règim del complement econòmic que han de precisar-se reglamentàriament, com la determinació del seu import en els supòsits en què la pensió de jubilació que determina el dret al mateix es causa per totalització de períodes d'assegurança a prorrata temporis en aplicació de normativa internacional.

El reial decret integra la reforma dels incentius de la jubilació retardada, que es va iniciar en 2021, mitjançant la regulació d'una fórmula mixta que permet combinar els dos tipus de beneficis ja vigents per a aquells que decideixin retardar voluntàriament l'accés a la jubilació: un augment percentual de la pensió i la percepció d'un pagament únic ("xec") en el moment de jubilar-se.

Aquells que optin per aquesta nova fórmula i que retardin la seva jubilació entre 2 i 10 anys, rebran simultàniament un increment de la seva pensió del 2% per cada any que demorin l'accés a la jubilació, i un pagament únic equivalent a la meitat del qual li correspondria si optessin per la fórmula actual del pagament únic. Si ha retardat 11 anys o més, l'incentiu serà d'un pagament únic aplicat a 5 anys del període demorat i un increment del 2% de la pensió per cada any de demora.

El reial decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE i s'aplicarà a les pensions la data de les quals de fet causant sigui posterior a la seva entrada en vigor.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC