• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per al suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE) del curs 2022-2023
Subvencions per al suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE) del curs 2022-2023


Resolució PRE/1672/2023, de 10 de maig, publicada al DOGC número 8918, de 18 de maig de -2023

18/05/2023

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE) del curs 2022-2023, i dels seus subprogrames:

Subprograma 1. Subprograma d'activitats.

Subprograma 2. Subprograma de transport.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per la Resolució PRE/1545/2023, de 4 de maig.

Les sol·licituds i la resta de tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s'han de presentar únicament per mitjans electrònics a través de Tràmits gencat del Departament de la Presidència, utilitzant el sistema de signatura electrònica, de conformitat amb l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport.

Els ens locals han de presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través d'EACAT.

La identificació de les persones sol·licitants es farà mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC