• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Quines són les mesures extraordinàries i urgents que s’han establert per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya?
Quines són les mesures extraordinàries i urgents que s’han establert per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya?


Llei 9/2023, de 19 de maig, publicada al DOGC número 8920, de 22 de maig de 2023

22/05/2023

Aquesta llei té per objecte establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, i també complementar el Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, perquè les administracions competents en el servei d'abastament d'aigua puguin, d'una banda, aprofitar els recursos hídrics de tot el territori català i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua, en especial, l'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà, i, de l'altra, planificar les inversions urgents i habilitar-ne l'execució pel tràmit d'emergència.

Els expedients de contractació d'obres, subministraments i serveis que es tramiten en aplicació del Decret llei 1/2023 i d'aquesta llei, poden ésser objecte de tramitació d'emergència als efectes del que disposa l'article 120 de la Llei de l'Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.

Les obres i actuacions que consten en el Decret llei 1/2023 i en els annexos d'aquesta llei són urgents i prioritàries, i poden ésser objecte de contractació pel procediment que fixa l'apartat 1 i executades per les administracions competents en el servei d'abastament.

El procediment de contractació d'emergència s'apliquen a tots els expedients de contractació d'obres, subministraments, assistències i actuacions necessaris per a afrontar la situació de sequera excepcional.

Les obres i actuacions dels àmbits declarats en situació d'excepcionalitat i d'emergència poden ésser executades pels operadors vinculats a la gestió de l'aigua o per les entitats gestores dels serveis d'abastament, amb l'autorització prèvia dels ajuntaments.

La Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública ha de redactar, quan hagi acabat el període de sequera, un informe final que ha d'incloure una llista de totes les obres i altres actuacions prioritàries que s'han licitat, el cost que han tingut per a l'Administració i la utilitat que han aportat.

L'Agència Catalana de l'Aigua ha d'assumir, amb caràcter extraordinari, els costos derivats de l'adequació, el millorament o la instal·lació d'elements de control i gestió dels recursos hídrics disponibles al medi, com també les instal·lacions, obres i actuacions urgents i prioritàries que corresponguin als ens locals com a conseqüència de les disposicions que el Govern aprovi per a afrontar la situació de sequera excepcional. Les actuacions també poden ésser finançades amb càrrec a fons estatals i europeus.

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona els recursos habilitats, sens perjudici de la participació dels departaments competents en matèria d'assistència a les entitats locals per a prestar serveis de què són titulars. Les actuacions que s'han de dur a terme s'han de regular per mitjà de convenis, que han d'especificar l'òrgan o l'entitat responsable de les actuacions o els serveis, el règim de cofinançament i les condicions de gestió.

El Govern ha d'impulsar les grans infraestructures que detalla l'annex 2, sens perjudici de les inversions necessàries que puguin sorgir.

L'Agència Catalana de l'Aigua ha de dur a terme les actuacions següents:

a) Habilitar una línia de subvencions adreçada als ens locals, de 6 milions d'euros, per a la construcció de nous tractaments de regeneració, canonades de distribució i infraestructures que li són necessàries, sens perjudici de les inversions en obres i actuacions que siguin urgents i necessàries i que puguin sorgir.

b) Assumir els costos d'explotació derivats de la posada en marxa de plantes de regeneració, valorats en 8 milions d'euros anuals, en els termes que estableix l'article 55 bis del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre.

c) Crear una partida extraordinària de 20 milions d'euros per a posar en marxa les plantes de regeneració que no estan en funcionament i construir les xarxes de distribució de les que sí que ho estan, sempre d'acord amb les administracions locals corresponents.

d) Crear una partida extraordinària de 30 milions d'euros per a les inversions que detalla l'annex 2.

e) Establir una línia de finançament per als municipis perquè redactin els plans d'emergència municipals en situacions de sequera.

Modificació del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, que es modifica en relació a l'ús d'aigua per a abastament de població en fase d'alerta, concretament a la utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines.

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada al DOGC, llevat del règim sancionador establert en l'apartat 1.b,d, e i g i els apartats 2 i 3 de l'article 29bisdel text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, que entra en vigor al cap d'un mes de la data de publicació de l'ordre de convocatòria de la línia d'ajuts a què fa referència l'apartat 3 de la disposició addicional primera.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC