• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Premis Extraordinaris dels Programes de Formació i Inserció, Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà i Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior, corresponents al curs 2022-2023
Premis Extraordinaris dels Programes de Formació i Inserció, Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà i Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior, corresponents al curs 2022-2023


Resolució EDU/3107/2023, de 8 de setembre, publicada al DOGC número 9001, de 15 de setembre de 2023

15/09/2023

S’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió dels Premis Extraordinaris dels Programes de Formació i Inserció, de Formació Professional de grua mitjà i de grau superior del curs 2022-2023.

L’alumnat que hagi finalitzat aquests ensenyaments en centres públics o privats o en establiments degudament autoritzats de Catalunya en el curs indicat a la convocatòria, i que hagi obtingut una nota mitjana igual o superior a 8,50 punts pot optar a aquests premis. La comissió de valoració revisarà les sol·licituds i elaborarà la proposta d’adjudicació definitiva dels Premis, que es publicarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona i en la pàgina web del Departament d’Educació. L’alumnat tindrà la possibilitat de presentar reclamacions.

Els premis es regeixen per:

- l'Ordre EDU/41/2023, d'1 de març, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Programes de Formació i Inserció, i es van establir les bases reguladores i es va obrir convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022,

- l’Ordre EDU/14/2023, de 27 de gener, per la qual es creen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà, s'estableixen les bases i s'obre convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022 i

- l’Ordre EDU/34/2023, de 20 de febrer, per la qual es creen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior, va establir les bases reguladores i va obrir convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022.

L'alumnat que reuneixi els requisits indicats ha de presentar la documentació en el centre educatiu on hagi realitzat els seus estudis, o bé mitjançant el registre electrònic del Departament d’Educació, a les oficines de correus seguint el procediment reglamentari o a les oficines d’assistència en matèria de registres, i s’ha d'inscriure en el centre educatiu o establiment en el qual es troba el seu expedient acadèmic.

L'alumnat i la secretaria del centre o establiment on aquest s'ha inscrit han d'emplenar i presentar la sol·licitud d'inscripció

Les secretaries dels centres educatius han de remetre abans del 15 de desembre de 2023, a la Direcció General de Formació Professional (a l'adreça pfi.educacio@gencat.cat) la sol·licitud d’inscripció i la documentació acreditativa dels mèrits acadèmics i professionals.

El termini per presentar la documentació i inscriure’s al centre educatiu corresponent serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució i fins al dia 15 de novembre de 2023, inclòs.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC