El catàleg del programa educatiu Compartim un Futur, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, presenta les noves activitats sobre el cicle dels residus. En aquestes activitats s’expliquen conceptes bàsics relacionats amb el cicle dels residus, com la recollida selectiva o el tractament, però posant un èmfasi especial en la prevenció


06/03/2024

A través de la imatge de la jerarquia dels residus, els alumnes poden comprendre que el millor residu és el que no es genera i, per tant, que els nostres hàbits de consum són molt importants a l’hora de reduir la quantitat de residus que generem.

També s’incideix en un altre punt important: la reutilització, ja sigui donant altres usos als productes o bé reparant-los i allargant-ne la vida útil.