L’objectiu del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya és la cooperació en el finançament de les obres i serveis de competència municipal i en nuclis urbans de població reduïda. El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció finalitza el 15 novembre de 2019

10/09/2019

Publicada al DOGC la resolució PRE/2302/2019, de 5 de setembre, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria efectuada per la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

El termini màxim de presentació de les sol·licituds de subvenció d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 s'amplia fins al 15 de novembre de 2019.

Publicada al DOGC (núm. 7951) pel Departament de la Presidència, la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

Les dues línies de subvencions del PUOSC 2020-2024 es regeixen per les bases reguladores aprovades pel Decret 169/2019, de 23 de juliol:

1. Línia de subvencions per a inversions.

Poden presentar sol·licituds per a la línia per a inversions els ens locals següents:

a) Els ajuntaments de Catalunya.

b) Les entitats municipals descentralitzades.

c) Els consells comarcals que hagin assumit competències municipals per qualsevol dels mecanismes que preveu el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, en les obres i els serveis de competència municipal i d'abast o interès supramunicipal o comarcal, previstes en els respectius programes d’actuació comarcal.

L’objecte d'aquesta línia de subvencions és la cooperació en el finançament de les obres i serveis de competència municipal. Els potencials beneficiaris poden presentar fins a tres sol·licituds de subvenció per a projectes que incloguin les actuacions relacionades a l’annex 2 del Decret 169/2019, de 23 de juliol.

2. Línia de subvencions  per a acció territorial a municipis petits.

Poden presentar sol·licituds a aquesta línia de subvenció els ens locals següents:

a) Els ajuntaments de Catalunya de municipis de menys de 5.000 habitants.

b) Les entitats municipals descentralitzades de menys de 5.000 habitants.

c) Els consells comarcals de menys de 5.000 habitants.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la cooperació en el finançament de les obres i els serveis de competència municipal en nuclis urbans de població reduïda. Cada ens local podrà sol·licitar fins un màxim de 2 projectes els quals hauran d’incloure les actuacions que descriu l’annex 3 del Decret 169/2019, de 23 de juliol.