Acord GOV/242/2023, de 23 de novembre, publicat al DOGC número 9049, de 27 de novembre de 2023

28/11/2023

Catalunya suporta un dèficit fiscal sostingut en el temps, superior a la mitjana europea i a altres territoris de l'Estat espanyol. Aquest dèficit s'explica per dues causes principals:

Les ineficiències del model de finançament autonòmic, que no garanteix la suficiència de recursos per a Catalunya.

El baix grau d'execució de les inversions pressupostades pels successius governs estatals a Catalunya.

Per tal de resoldre aquest problema, el Govern de la Generalitat ha acordat el següent:

Dissenyar, elaborar i executar una Proposta per a un finançament singular per a Catalunya, que s'ha de basar en els principis d'autonomia tributària, suficiència financera i responsabilitat fiscal. Aquesta proposta ha de comptar amb la participació dels principals agents econòmics, socials i polítics del país.

Elaborar una proposta metodològica per determinar l'import de la inversió estatal territorialitzada a Catalunya a incloure en els pressupostos generals de l'Estat per al 2024, i en els exercicis successius. Aquesta proposta ha de garantir que la inversió estatal a Catalunya s'ajusti a la proporció de l'economia de Catalunya en el conjunt de l'Estat segons el PIB nominal.

Facultar el Comitè Estratègic d'Inversions de la Generalitat de Catalunya per a determinar les inversions prioritàries que s'han de proposar en el marc de la comissió d'inversions que es constituirà entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat.

Encarregar al Departament d'Economia i Hisenda, en col·laboració amb la resta de departaments de l'Administració de la Generalitat, la identificació d'una relació d'immobles de propietat de l'Administració General de l'Estat susceptibles de formar part de la negociació per optimitzar el parc immobiliari estatal.

Encarregar als departaments de la Presidència i d'Economia i Hisenda l'impuls dels acords assolits en el marc de les negociacions per a la formació del Govern a l'Estat espanyol, que corresponen al marc, si escau, dels òrgans bilaterals Estat-Generalitat, per fer efectiu:

a) El finançament per part de l'Administració General de l'Estat del desplegament del cos de mossos d'esquadra del 2024 al 2030 fins a arribar a una plantilla de 22.006 efectius.

b) L'actualització dels mòduls de valoració que regeixen els traspassos derivats de la constitució i posada en funcionament de nous òrgans judicials a Catalunya.

c) L'anàlisi de l'impacte de la normativa estatal sobre la prestació dels serveis d'execució penal, així com la jubilació de fins a 1.397 efectius dels cossos penitenciaris fins al 2030.

d) La transferència anual per part de l'Administració General de l'Estat dels recursos corresponents a projectes estratègics relatius a investigació científica i tècnica per una quantia no inferior a 150 milions d'euros.

e) El traspàs de les beques i ajudes a l'estudi.

Crear una comissió de seguiment d'aquest Acord que estarà presidida pel president o presidenta de la Generalitat de Catalunya i que comptarà amb una vicepresidència que correspon a la persona titular del Departament d'Economia i Hisenda.