Decret-llei 1/2024, de 13 de febrer, publicat al DOGC número 9101, de 14 de febrer de 2024

19/02/2024

Aquest decret llei té per objecte incrementar l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per mitigar situacions de necessitat i privació econòmica de la ciutadania de Catalunya.

L'indicador de renda de suficiència de Catalunya i la seva evolució impacta principalment en diverses prestacions: renda garantida de ciutadania; prestacions econòmiques creades per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (complements de pensió no contributiva; complements de pensions estatals; manteniment de les despeses de la llar; manteniment de les necessitats bàsiques; prestacions per a joves tutelats i extutelats i per a l'acolliment d'infants), i prestacions de servei de la Cartera de Serveis Socials de Catalunya subjectes a copagament, que donen cobertura a més de 250.000 persones beneficiàries.

Per a l'exercici del 2024, amb efectes de l'1 de gener, l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per l'article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, es fixa en 12 mensualitats de 755,82 euros, la qual cosa equival a 9.069,83 euros anuals.