Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, publicada al DOGC número 9109, de 26 de febrer de 2024

04/03/2024

En aquest resolució s’estableix el procediment de preinscripció i matrícula als centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya o altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics.

La resolució s’aplica en l'admissió d'alumnes als centres, en els ensenyaments sufragats amb fons públics de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, del Curs de formació preparatori per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà, del Curs de formació preparatori per a l'accés a cicles formatius de grau superior, del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada, d'ensenyaments artístics, d'ensenyaments esportius, d'educació d'adults, de programes de formació i inserció, dels ensenyaments d'arts escèniques (títols propis de la Generalitat) i a les llars d'infants o escoles bressol públiques, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consorci d'Educació de Barcelona i als ajuntaments que, d'acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i la disposició addicional 4 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, hagin assumit la competència en matèria d'admissió.

Per la seva banda, les resolucions 466/2024, 467/2024, 468/2024, 469/2024, 470/2024, 471/2024, 472/2024, 473/2024, 474/2024, 475/2024 i 476/2024 es fan públics l’establiment del es zones educatives i l’adscripció de centres educatius als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.