Resolució EDU/1473/2024, de 23 d’abril, publicada al DOGC número 9154, de 2 de maig de 2024

07/05/2024

L'objecte d'aquesta resolució és obrir el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ajuntaments de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les oficines municipals d'escolarització (OME), per al curs 2023-2024.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament de les OME, per tal que aquest òrgan gestioni la informació, l'acompanyament i la tramitació de sol·licituds en els diferents procediments d'admissió i les altres funcions que li han estat encomanades per la legislació vigent.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments que tinguin una OME que estigui en funcionament durant el curs 2023-2024, sempre que l'acord de creació o renovació de l'OME, d'acord amb l'article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, s'hagi formalitzat mitjançant conveni amb el Departament d'Educació, en una data anterior a la publicació de la convocatòria de subvencions corresponent.

Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions, els ajuntaments sol·licitants s'han de trobar en alguna de les condicions següents:

- Que el municipi tingui 10.000 habitants o més.

- Que el municipi tingui menys de 10.000 habitants i que en aquest municipi hi hagi 4 o més centres educatius (públics o privats amb concert) que imparteixin els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i/o d'educació primària i/o d'educació secundària obligatòria (ESO), sempre que, com a mínim, en un dels centres s'imparteixi l'ESO.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació corresponent, d'acord amb allò que estableixen les bases reguladores, és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Els ajuntaments han de descarregar, emplenar, signar electrònicament i enviar el formulari de sol·licitud des del web de l'EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes), a l'apartat de "Tràmits”, prestador "Departament d'Educació”.

D'acord amb la base reguladora 7.2 de l'Ordre EDU/47/2024, de 13 de març, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de realitzar exclusivament per via electrònica, en el marc del que estableix l'article 43.2. de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.