Acord GOV/135/2024, de 14 de maig, publicat al DOGC número 9164, 16 de maig de 2024

16/05/2024

L'article 17 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els menors tenen dret a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social. L'article 21 determina que totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. L'article 40.1 disposa que els poders públics han de tenir com a objectiu la millora de la qualitat de vida de totes les persones i l'apartat 3 estableix que han de garantir la protecció dels infants, especialment contra qualsevol forma de maltractament. Així mateix, l'article 131 especifica les competències de la Generalitat en matèria d'educació, entre les quals s'inclou en l'apartat 2.d) garantir la qualitat del sistema educatiu.

L'article 34.1 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, estableix que les administracions educatives han de regular els protocols d'actuació contra l'abús i el maltractament, l'assetjament escolar, el ciberassetjament, l'assetjament sexual, la violència de gènere, la violència domèstica, el suïcidi i les autolesions i que aquests protocols s'han d'aplicar a tots els centres educatius, independentment de la seva titularitat.

L'article 30.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre. L'article 33.1 determina que el Govern i el Departament han d'adoptar les mesures necessàries per a prevenir les situacions d'assetjament escolar i, si escau, afrontar-les de manera immediata, i per a assegurar en tot cas als afectats l'assistència adequada i la protecció necessària per a garantir-los el dret a la intimitat. Pel que fa als centres públics, l'article 142.9 estableix que el director o directora, en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior de l'infant.

D'acord amb el marc normatiu de referència i les obligacions que comporta pel que fa a la competència de les administracions educatives de regular i adoptar protocols d'actuació que recullin actuacions per construir un entorn segur en l'àmbit educatiu, és necessari elaborar el Protocol d'actuació davant de qualsevol tipus de violència en l'àmbit educatiu. Un protocol que reculli actuacions en diferents àmbits, com la prevenció i la detecció precoç, i que defineixi els circuits de la intervenció i mecanismes de derivació àgils i adients amb la finalitat de difondre'ls i posar-los a disposició dels centres educatius i de persones que hi treballen o hi estan vinculades.

A proposta de la consellera d'Educació, el Govern acorda:

1. Aprovar el Protocol d'actuació davant de qualsevol tipus de violència en l'àmbit educatiu, que s'annexa a aquest Acord.

2. Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, que es pot consultar al Portal de la Transparència.