Ordre ACC/125/2024, de 30 de maig, publicada al DOGC número 9175 de 3 de juny de 2024

05/06/2024

Objectiu 1: la promoció de la captura de senglars per disminuir-ne la densitat al medi i contribuir a la prevenció i la lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes, especialment la pesta porcina africana (d'ara endavant, PPA) i la tuberculosi bovina (d'ara endavant, TB), i prevenir els danys al sector primari mitjançant l'estímul de la seva caça.

Objectiu 2: promoure l'aprofitament de la carn procedent de les peces capturades a fi d'introduir-la en el circuit de comercialització mitjançant el seu transport i recepció als PLCC i/o EMCC. Promoure la creació de nous PLCC, així com la realització d'obres de millores en els PLCC ja existents i potenciar l'acceptació per part dels PLCC de tots els senglars caçats dins el territori de Catalunya amb independència de la seva aptitud per a la comercialització.