• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC signa el Pacte per combatre la segregació escolar a Catalunya
L'FMC signa el Pacte per combatre la segregació escolar a Catalunya


El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: ‘Un compromís per a l’èxit educatiu’, signat aquest matí al Parlament de Catalunya, pretén incrementar la coresponsabilitat dels centres en l’escolarització equilibrada d’alumnat i incrementar la dotació de recursos per atendre les necessitats específiques de suport educatiu existents. L'objectiu principal del pacte és combatre els desequilibris en la composició social de l’alumnat i i en la dels respectius territoris de referència (zona d’escolarització, barri, municipi). Per part de la Federació de Municipis de Catalunya hi ha assistit Lluïsa Moret, presidenta de l'Àmbit de Drets Socials de l'FMC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat

18/03/2019

L’acte ha estat inaugurat pel president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. Seguidament, per presentar el Pacte, han intervingut M. Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents del Síndic de Greuges de Catalunya; Anna Erra, alcaldessa de Vic; Jordi Viñas, alcalde de Salt; Maties Serracant, alcalde de Sabadell; i Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat. Seguidament, han intervingut els representants d'entitats de la Comissió de Seguiment.

A continuació, ha tingut lloc la presentació i signatura per part dels impulsors del Pacte: Josep Bargalló, conseller d'Educació; Rafael Ribó, Síndic de Greuges; Lluís Moret, presidenta de l’Àmbit de Drets Socials de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat; i David Saldoni, president de l’ACM i alcalde de Sallent.

Finalment han signat el pacte els municipis més grans de 10.000 habitants; i diversos agents educatius i socials, a més de col·legis oficials, sindicats i grups parlamentaris.

La lluita contra la segregació escolar implica desplegar i utilitzar de manera més activa els instruments de programació escolar de què disposa l’ordenament jurídic, sovint no utilitzats suficientment, o també promoure projectes educatius de centre no desiguals i igualment compromesos amb la diversitat social de l’entorn, entre d’altres. Hi ha marge més enllà dels recursos disponibles per millorar l’equitat del sistema educatiu.

En aquesta línia, el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya insta els diferents actors a ser capaços de generar consensos i compromisos entorn de com actuar per construir un servei d’educació de Catalunya just i equitatiu, i específicament per abordar aquest objectiu comú: la lluita contra la segregació escolar. Si no s’actua, la segregació escolar continuarà essent un fenomen estructural que persistirà al llarg del temps, de la mateixa manera que persistiran les vulneracions del dret a l’educació que genera.

Els àmbits d’actuació del Pacte són els següents:

Àmbit 1. Aprovació d’un nou decret d’admissió d’alumnat amb més instruments per combatre la segregació escolar. El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya proposa elaborar un nou decret que reguli l’admissió d’alumnat i que explori i ampliï els instruments disponibles per combatre la segregació escolar, a fi de garantir una millor protecció del dret dels infants a l’educació en igualtat d’oportunitats.

Àmbit 2. Elaboració d’orientacions relacionades amb la programació de l’oferta i la gestió del proces d’admissió. El Pacte proposa definir les funcions i el model d’intervenció que han de tenir les taules mixtes de planificació, les comissions de garanties d’admissió, les oficines municipals d’escolarització i altres dispositius addicionals, si s’escauen, i difondre entre aquestes pràctiques adequades per combatre la segregació escolar, per mitjà de l’elaboració d’un document d’orientacions del Departament d’Educació que contingui, entre altres aspectes: orientacions en la programació escolar: oferta, adscripcions, zonificació, i ampliacions i reduccions de ràtio, de grups i de centres; criteris en la gestió de les sol·licituds; protocol d’actuació davant d’indicis d’irregularitat en el procés d’admissió d’alumnat; disseny del model d’intervenció dels dispositius per al foment de l’escolarització equilibrada d’alumnat en el territori; i orientacions i plans de zona per a l’escolarització equilibrada de l’alumnat gitano.

Àmbit 3. Aprovació d’un protocol per a l’aprofitament de la reserva de places com a mesura d’escolarització equilibrada d’alumnat. El Pacte proposa elaborar i implementar un protocol, que ha de comptar amb el lideratge del Departament d’Educació però també amb la col·laboració dels ajuntaments, que concreti els procediments que cal seguir per optimitzar l’ús de la reserva de places per a alumnat amb necessitats educatives específiques en tots els centres sufragats amb fons públics.

Àmbit 4. Promoció d’acords locals entre centes dins d’un amateixa zona o municipi per a l’escolarització equilibrada d’alumnat. El Pacte proposa promoure en tots els municipis amb més d’un centre escolar acords o pactes de lluita contra la segregació escolar que, amb el lideratge del Departament d’Educació i amb el suport dels ajuntaments, integrin tots els centres sufragats amb fons públics d’una mateixa zona o municipi, i també altres agents locals que conformen la comunitat educativa (Inspecció d’Educació, associacions de famílies d’alumnat, ajuntaments, etc.).

L’objectiu d’aquests acords o pactes és promoure la corresponsabilitat dels diferents actors en l’escolarització equilibrada d’alumnat i definir, si escau, la concreció de les estratègies compartides necessàries per implementar les mesures recollides en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

Àmbit 5. Promoció de bones pràctiques relacionades amb la informació a les famílies sobre la qualitat i l’equitat del servei d’educació de Catalunya. El Pacte proposa que es desenvolupin diferents actuacions que, a més de vetllar pel coneixement per part de les famílies dels aspectes essencials dels projectes educatius dels centres perquè en puguin fer una tria informada, en reforcin la percepció de qualitat, no en malmetin la imatge, i també perquè difonguin els principis dels centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya. Cal evitar, a més, l’elaboració de rànquings de centres que reprodueixin desequilibris en la seva demanda.

Àmbit 6. Adequació del finançament dels centres públics i concertats per garantir la gratuïtat de l’ensenyament i la supressió de quotes com a factor de l’ensenyament i la supressió de quotes com a factor de desigualtat. Cal millorar el finançament públic del sistema educatiu per avançar cap a la gratuïtat real de l’ensenyament. La gratuïtat de l’ensenyament és un principi fonamental a l’hora de garantir la igualtat d’oportunitats educatives per a tot l’alumnat. Aquest pacte millora la inversió en ajuts adreçats a l’alumnat socialment desfavorit, però cal avançar cap a la universalització de la gratuïtat de l’ensenyament.

Àmbit 7. Definició de projectes educatius i projectes de direcció compromesos amb l’equitat del sistema educatiu. El Pacte proposa promoure que els projectes educatius de centre i els projectes de direcció de centres públics incorporin l’equitat i la lluita contra la segregació escolar com a aspecte substancial

Àmbit 8. Consolidació dels itineraris de primària a secundària en el sector públic. L’establiment dels itineraris entre escoles i instituts per mitjà de les adscripcions esdevé un bon mecanisme per evitar que als instituts es reprodueixi la segregació escolar existent a les escoles. Des d’aquesta perspectiva, el Pacte proposa desenvolupar mesures per consolidar els itineraris de primària a secundària en el sector públic.

Àmbit 9. Desplegament de mesures de suport als centres amb una composició social desfavorida. Aquest darrer àmbit d’actuació té a veure amb les mesures que incideixen específicament en els centres amb una elevada concentració de complexitat social i educativa, i més negativament afectats per la segregació escolar del sistema educatiu. el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya proposa desenvolupar mesures específiques adreçades a reforçar els projectes educatius dels centres amb una composició social desfavorida i a garantir una dotació de recursos adequada per atendre les necessitats educatives específiques del seu alumnat.

Des del moment de l’aprovació, el Pacte preveu mesures de seguiment per mitjà de reunions semestrals amb el conjunt de les entitats signatàries. Aquestes reunions seran convocades pel Departament d’Educació i el Síndic de Greuges a la seu del Síndic de Greuges. A fi de fer operatives aquestes reunions de seguiment, les administracions locals estaran representades amb caràcter general per les entitats municipalistes, tot i que també hi podran participar si ho sol·liciten. A més, si escau, es poden crear comissions de seguiment temàtiques o territorials, obertes a la participació de les entitats signatàries, per abordar monogràficament el seguiment d’alguns dels àmbits d’actuació previstos en el Pacte.

 

 

Relacionats:

/ DOCUMENTS
Pacte.pdf
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC