• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L’FMC valora la creació de l’Agència de Patrimoni Natural
L’FMC valora la creació de l’Agència de Patrimoni Natural


Tenint en compte el protagonisme que tenen els governs locals en tot allò que afecta les polítiques mediambientals, la Federació de Municipis de Catalunya ha fet arribar a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament el seu parer pel que fa a la tramitació de la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural, fent esment a la importància que comporta la seva creació i valorant la composició i contingut del seu contracte programa per tal de poder millorar la seva eficàcia

24/07/2019

La finalitat de l’Agència és la de conservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i garantir els serveis ambientals i les externalitats econòmiques positives dels ecosistemes, amb criteris d’integritat, sostenibilitat, persistència i eficàcia. Amb la seva creació es vol portar a terme una gestió i protecció del medi natural molt més eficient i eficaç que l’actual, que es troba molt dispersa entre els òrgans institucionals i els diferents nivells administratius que s’ocupen d’aquesta política. A això, també cal afegir la insuficiència de recursos materials, humans i econòmics que s’hi ha dedicat.

Amb l’Agència es crea una estructura amb personalitat jurídica pròpia, adscrita a un únic departament. Des de l’FMC creiem que aquest fet contribuirà sens dubte a una major transversalitat de les polítiques del medi natural i la biodiversitat; prestar els serveis amb criteris d’eficiència i economicitat i de forma descentralitzada; pal·liar el dèficit de mitjans humans, materials i econòmics; flexibilitzar la contractació de personal més especialitzat i pluridisciplinar; i clarificar el model de governança dels espais naturals protegits. Considerem també que cal tenir en compte el criteri de proximitat que la proposició de llei omet d’esmentar.

Pel que fa a la composició de l’Agència, des de l’FMC creiem que en el Consell de Direcció el pes dels vocals escollits per les entitats associatives d’ens locals més representatives hauria de ser més elevat i els de les administracions locals supralocals haurien de ser proposats pels seus respectius plens i no deixar la seva designació en mans del conseller competent. "Cal una representació més àmplia del món local, ja que creiem que el 17% és clarament insuficient si el que es vol és tenir un òrgan de govern amb participació dels ens locals on es puguin dur a terme també polítiques descentralitzades”.

Quant al contracte programa, entre els seus continguts es troba a faltar l’avaluació econòmica i els recursos assignats a la relació de serveis i activitats que ha de prestar l’Agència. "Cal assenyalar de forma genèrica que entre els continguts del contracte programa ha de constar la previsió econòmica corresponent per desenvolupar les funcions que s’han assignat a l’Agència”.


Relacionats:

/ DOCUMENTS
Text-FMC.Agencia.pdf


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC