• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Canvis en l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre
Canvis en l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre


Resolució EDU/1753/2020, de 16 de juliol, publicada al DOGC número 8183, de 22 de juliol de 2020, modifica la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, que estableix l’elaboració i la implementació del Projecte

22/07/2020

Atesa la situació d'excepcionalitat ocasionada per la COVID-19 i les possibles actuacions futures que caldrà fer a nivell de centre en molts aspectes que estan directament vinculats amb el Projecte de Convivència, i amb la finalitat d'afavorir i facilitar la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre, cal modificar alguns aspectes sobre la regulació del Projecte de Convivència establerts en la Resolució ENS/585/2017, i ampliar el termini inicialment establert perquè els centres educatius del Servei Públic de Catalunya el puguin implementar.

En aquest sentit, es modifica:

· de l'apartat 1 

· el primer paràgraf del punt 2 de l’annex 1 de la Resolució ENS/585/2017, que queda redactat de la manera següent:

"El Projecte de Convivència forma part del Projecte Educatiu de Centre i recull el desenvolupament de les mesures de promoció de la convivència, així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes, especialment la mediació o altres iniciatives de resolució pacífica dels conflictes, que preveuen les NOFC. Així mateix, el PdC recull les mesures i actuacions d'intervenció educativa aplicables en el cas de conductes greument perjudicials per a la convivència”. 

· el punt 4.2 de l'annex 1 de la Resolució ENS/585/2017, que queda redactat de la manera següent:

"Nivell d'intervenció: Desenvolupament de les mesures i actuacions previstes a les NOFC que han de permetre a la comunitat escolar abordar de manera positiva la gestió i resolució de conflictes. Així mateix, el Projecte de Convivència recull els processos que s'hauran d'articular en cas de conductes greument perjudicials per a la convivència” 

· el punt 6.1 de l'annex 1 de la Resolució ENS/585/2017, que queda redactat de la manera següent:

"Una concreció o referència a la contextualització del centre recollida en el Projecte Educatiu, incloent, si es considera rellevant, els trets més destacats del centre i el seu entorn en relació amb els factors que poden incidir en la convivència”. 

· el punt 6.6 de l'annex 1 de la Resolució ENS/585/2017, que queda redactat de la manera següent:

"La concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció en situacions de conflicte greument perjudicials per a la convivència. Els centres educatius, a partir del debat i la reflexió comunitària, poden adaptar a la seva realitat i necessitats específiques els protocols per a la millora de la convivència del Departament d'Educació que considerin oportuns, en funció de la detecció i diagnosi de les necessitats del centre i d'acord amb allò que determinin els documents per a l'organització i la gestió dels centres.” 

· el segon paràgraf del punt 8 de l'annex 1 de la Resolució ENS/585/2017, que queda redactat de la manera següent:

"En els centres públics, correspon al director o directora formular la proposta inicial del Projecte de Convivència i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne l'elaboració tot garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la proposta definitiva. En aquest sentit, la direcció del centre pot plantejar la creació d'un grup participat i/o de comissions mixtes de treball per a la seva elaboració”. 

· el segon paràgraf del punt 9 de l'annex 1 de la Resolució ENS/585/2017, que queda redactat de la manera següent:

"L'avaluació del Projecte de Convivència es realitzarà a partir dels indicadors d'avaluació elaborats per a cada objectiu específic i el seguiment de les mesures, les quals es recullen en la programació general anual del centre (PGA). Els resultats del seguiment i, si escau, les propostes de millora, s'inclouran en la memòria anual del centre”.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Resolució ENS/585/2017 de 17 de març 2017


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC