• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es modifica la renda garantida de ciutadania i s'adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l'ingrés mínim vital
Es modifica la renda garantida de ciutadania i s'adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l'ingrés mínim vital


Decret llei 28/2020, de 21 de juliol, que modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol, publicat al DOGC número 8184, de 23 de juliol, amb l’objectiu de pretendre aconseguir en el moment actual una coordinació eficient entre les administracions públiques que tenen competències en matèria de rendes mínimes a Catalunya; assolir una normativa coherent en matèria de renda garantida que doni compliment al principi de seguretat jurídica a la ciutadania; i afavorir la correcta implantació de l'ingrés mínim vital a Catalunya i vetllar per la subsidiarietat de la renda garantida de ciutadania

25/07/2020

En definitiva el DLL pretén regular el trànsit de la renda garantida de ciutadania (RGC) cap a l'ingrés mínim vital (IMV) i a l'inrevés, minimitzant l'afectació a la ciutadania mentre no sigui possible un conveni de gestió per part de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a aquest punt, es regula la reducció de terminis de resolució emesa per la Generalitat de Catalunya i es garanteix que els ciutadans no es vegin perjudicats per la gestió de totes dues administracions. En aquest sentit, s'adopten les mesures següents:

a) Reduir el termini de resolució de l'RGC dels sol·licitants de l'IMV als quals han denegat la sol·licitud de l'INSS. La reducció en el termini de resolució per a les persones que sol·liciten l'RGC i que hagin sol·licitat també l'IMV es fa necessària per no haver de fer esperar les famílies en situació econòmica vulnerable els tres mesos de la resolució de l'IMV, i que després hagin d'esperar tres mesos fins que es resolgui l'RGC. Per aquest motiu, només en el cas que hagin sol·licitat l'IMV i l'RGC de manera gairebé paral·lela, es preveu la mesura amb l'objectiu d'evitar aquest període de temps.

b) Reduir el termini de resolució de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals a l'ingrés mínim vital per part dels sol·licitants de l'IMV als quals se'ls ha aprovat la sol·licitud d'IMV. La reducció del termini de resolució per a les persones que sol·liciten la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals a l'ingrés mínim vital és necessària perquè les famílies en situació econòmica vulnerable no hagin d'esperar tres mesos fins a la resolució de l'IMV i tres mesos més fins que es resolgui la prestació complementària als ajuts, prestacions i pensions estatals. Per aquest motiu, només en el cas que hagin sol·licitat l'IMV i la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals de manera gairebé paral·lela, es preveu la mesura amb l'objectiu d'evitar aquest període de temps.

c) No haver de retornar l'import percebut de l'RGC màxim fins a tres mesos, atès el caràcter subsidiari de l'RGC amb l'IMV, per part dels ja perceptors de l'RGC que tinguin dret a l'IMV. El silenci negatiu de l'IMV pot provocar que, malgrat que al cap de tres mesos es pugui considerar denegat, hi hagi resolucions posteriors amb cobrament de mesos d'efecte anterior.

I el DLL també pretén regular dues casuístiques concretes per evitar perjudicis a la ciutadania amb les mesures següents:

d) La garantia del cobrament de la prestació de l'RGC o la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals vigents i reconeguts fins al moment en què s'estimi l'IMV, per a les sol·licituds presentades fins al 15 de desembre de 2020. Es preveu per part de l'IMV el pagament amb efectes retroactius des de l'1 de juny de 2020 per a totes les sol·licituds fetes fins al 15 de setembre de 2020.

e) La suspensió del termini de resolució i notificació de l'RGC o la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals fins a la notificació de la resolució de l'IMV per a les sol·licituds de l'RGC pendents de resoldre abans del 15 de juny de 2020. L'ampliació de terminis per resoldre aquells als quals s'ha fet un requeriment de resolució de l'IMV és imprescindible per no fer recaure el retard en les resolucions de l'INSS sobre els ciutadans.

Finalment, la necessitat d'harmonitzar elements tècnics i procedimentals entre l'RGC i l'IMV per donar seguretat jurídica al ciutadà es preveu amb les mesures següents:

f) L'harmonització dels mètodes de presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent per mitjà de declaracions responsables. D'aquesta manera, s'inclou un sistema de declaració responsable, tal com s'estableix en la normativa de l'IMV, per facilitar-ne la comprensió a la ciutadania i generar espais comuns entre l'RGC i l'IMV.

g) L'harmonització del sistema d'accés a l'RGC amb la modificació del termini de resolució de la prestació de quatre a tres mesos i el manteniment del silenci positiu. Es redueix el termini que té la Generalitat de Catalunya per resoldre i notificar amb la finalitat d'equiparar tots els tipus de prestacions.

h) L'harmonització del compromís d'acordar i subscriure un pla d'activació i/o d'inclusió social també per a perceptors de l'IMV que percebin la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals corresponent.

Pel que fa a la seva estructura, el DLL conté, a banda del preàmbul, dos capítols, un per a cadascuna de les prestacions que es modifiquen, i una disposició final. Així, el capítol 1 recull les mesures per harmonitzar la prestació de la RGC i l’IMV. La secció 1 d'aquest capítol recull la modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i la secció 2 regula les modificacions en el Decret 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

El capítol 2 desenvolupa les mesures per harmonitzar la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals a l'IMV. A la secció 1 recull la modificació de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i a la secció 2 les modificacions del Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades en el desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

El DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el 23 de juliol de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC