• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Premi Coeduquem a les Escoles – Lorena Pérez Garcia
Premi Coeduquem a les Escoles – Lorena Pérez Garcia


Consisteix a premiar l'impuls i l'aplicació de bones pràctiques coeducatives i de transmissió dels valors i models d'igualtat de gènere, d'inclusió i d'igualtat d'oportunitats de totes les persones en les escoles de Catalunya. Esdevé d'importància estratègica que l'Administració educativa, com a principal agent socialitzador i potencial motor de canvi de les estructures patriarcals, impulsi en els centres educatius l'assoliment de la igualtat efectiva de dones i homes i l'eradicació de les violències masclistes en la nostra societat. Els destinataris són els centres educatius d'educació infantil, de primària i de secundària ubicats en territori català (Ordre PRE/180/2020, de 20 d'octubre, publicat al DOGC número 8255, de 26 d’octubre)

26/10/2020

El premi consisteix en un diploma de reconeixement de la tasca realitzada i la dotació econòmica que es determinarà en cada convocatòria d'acord amb la disponibilitat pressupostària. Per coherència amb l'objecte del Premi es recomana que la dotació econòmica es destini a l'organització d'activitats o l'adquisició de recursos pedagògics per a la finalitat per a la qual es convoca el Premi, i que això consti en la difusió que se'n pugui fer.

Cada centre escolar interessat ha de presentar una única sol·licitud de candidatura que inclogui un únic projecte o activitat.

Les sol·licituds per demanar aquest Premi es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat) en el canal que correspongui, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina web Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), al qual cal adjuntar la documentació establerta a la base 9.1.

El termini de presentació dels treballs que optin a aquest Premi, serà el que determini la convocatòria corresponent.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC