• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19
Reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19


La situació d'emergència social que es dona en aquests moments en la vida de les persones provocada pels desnonaments, en un context de crisi econòmica i sanitària extraordinàriament greu, fa que la funció social de l'habitatge prengui més rellevància i imposi l'adopció de mesures pal·liatives que no admeten demora. Amb les mesures que regula el Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, publicat al DOGC número 8263, de 4 de novembre, es pretén que les persones en situació de risc d'exclusió residencial puguin romandre en el seu domicili mentre la persona obligada a oferir-les una proposta de lloguer social en els termes regulats a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, no acreditin el compliment d'aquesta obligació

04/11/2020

D'altra banda, mentre estiguin vigents mesures que comportin restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries, es pretén evitar també el llançament de les persones en risc d'exclusió residencial en qualsevol de les circumstàncies descrites anteriorment.

Aquest DLL entrarà en vigor l'endemà de la publicació al DOGC, és a dir, el 5 de novembre de 2020.

El DLL modifica la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, en el sentit següent:


Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 1 de la Da 1a ‘ Oferiment de proposta de lloguer social’, que resta redactat de la manera següent:

Redacció actual

L'obligació a què fa referència l'article 5, d'acreditar que s'ha formulat una proposta de lloguer social abans d'interposar determinades demandes judicials, es fa extensiva en els mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d'un deute hipotecari i a les demandes de desnonament següents:

Redacció anterior

L'obligació a què fa referència l'article 5.2, d'oferir una proposta de lloguer social abans d'interposar determinades demandes judicials, es fa extensiva en els mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d'un deute hipotecari i a les demandes de desnonament següents:


• S'afegeix un nou apartat, l'1 bis, a la DA 1a, amb la redacció següent:

1bis. Els procediments iniciats en què no s'hagi acreditat la formulació de l'oferta de lloguer social s'han d'interrompre per tal que aquesta oferta pugui ser formulada i acreditada.


• S'afegeix una nova DA 3a, amb la redacció següent:

"Disposició addicional tercera. Suspensió excepcional i transitòria per motius sanitaris dels procediments de desnonament i dels llançaments que afectin llars vulnerables sense alternativa habitacional.

"Durant la vigència de l'estat d'alarma o d'una mesura que comporti restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries, se suspendran les execucions de resolucions judicials que comportin el llançament de persones o unitats familiars que estiguin dins dels paràmetres de risc d'exclusió residencial previstos en aquesta Llei i ocupin habitatges provinents dels demandants previstos a l'article 5.2. Aquesta mateixa mesura de suspensió s'aplicarà també als supòsits previstos a la disposició addicional primera. En aquest darrer cas, no caldrà acreditar la circumstància recollida al supòsit 2n de la lletra b) de l'apartat 1 d'aquesta disposició addicional i serà suficient acreditar que l'ocupació s'ha produït amb anterioritat a l'inici de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre.

La determinació relativa a la inclusió o no inclusió dins dels paràmetres de risc d'exclusió social correspon als serveis socials de l'Administració pública competent.

Així mateix, en cas que el cos de Mossos d'Esquadra o les Policies Locals de Catalunya rebin una denúncia sol·licitant mesures cautelars relatives a desocupacions d'habitatges de persones o unitats familiars que es trobin dins dels paràmetres de risc d'exclusió residencial previstos en aquesta Llei i ocupin l'habitatge en qualsevol de les circumstàncies previstes en la disposició addicional primera o en l'article 5.2, han de sol·licitar informe urgent als serveis socials de l'administració pública competent, comunicant aquesta sol·licitud immediatament al Ministeri Fiscal."

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC