• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es modifica el Reglament General de Circulació, aprovat per Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre i el Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de trànsit
Es modifica el Reglament General de Circulació, aprovat per Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre i el Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de trànsit


El Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, publicat al BOE número 297, d’11 de novembre, modifica el Reglament General Circulació i el Reglament General de Vehicles en matèria de mesures reguladores del trànsit urbà. La finalitat d'aquest text és reduir la sinistralitat en l'àmbit urbà alhora que regular les noves formes emergents de mobilitat ciutadana

11/11/2020

El reial decret redefineix els límits generals de velocitat en vies urbanes (art. 50) en funció de la seva diferent classificació:

­ En les vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera, el límit serà de 20 km/h.

­ En les vies d'un únic carril per sentit de circulació, el límit serà de 30 km/h.

­ En les vies de dues o més carrils per sentit de circulació, el límit continuarà sent de 50 km/h.

La segona gran àrea d'incidència d'aquest RD és la regulació dels vehicles de mobilitat personal, definits com a vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima compresa entre 6 i 25 km/h.

Aquesta definició, que exclou als vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, comporta que queda prohibida la seva circulació per les voreres i per les zones per als vianants. Hauran de complir les normes de circulació com la resta de vehicles i queda també vedada la seva circulació en vies interurbanes, travessies, així com autopistes i autovies que transcorrin dins de poblat ni en túnels urbans.

Per poder circular, els vehicles de mobilitat personal hauran de disposar del corresponent certificat de circulació que acrediti que compleixen amb els requisits tècnics contemplats en el manual de característiques que s'aprovarà mitjançant resolució del Director general de trànsit.

Les modificacions relatives al Reglament de Circulació i Vehicles entraran en vigor el 2 de gener de 2021. No obstant això, la modificació de l’art. 50 del Reglament General de Circulació (velocitats en zones urbanes) entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació en el BOE perquè els ciutadans els coneguin de manera adequada i perquè les administracions públiques disposin d'un termini suficient per a adaptar la senyalització.

L'obligació de disposar de certificat per a la circulació i la seva identificació, conforme al que s'estableix en el Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal, serà aplicable als vint-i-quatre mesos de la publicació del manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal al BOE, tal com s'estableix en la disposició transitòria única.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC