• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'estableixen per a l'any 2020 els preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris
S'estableixen per a l'any 2020 els preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris


Ordre PRE/194/2020, de 6 de novembre, publicada al DOGC número 8269, de 12 de novembre

12/11/2020

L'any 2020, els preus dels contractes adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris d'aplicació el 31 de desembre de 2019 s'han d'actualitzar en el mateix percentatge de variació que hi ha entre els preus unitaris vigents el 31 de desembre de 2019 i els preus unitaris aprovats en aquesta ordre. Aquesta actualització de preus és aplicable a partir de la data en què, d'acord amb la normativa vigent i els contractes subscrits, sigui aplicable la revisió de preus.

Els usuaris de centres sociosanitaris de llarga estada estan exempts d'efectuar l'aportació econòmica al mòdul de suport social durant els noranta primers dies d'estada. L'aportació esdevé exigible a partir del noranta-unè dia, a comptar des del dia de l'ingrés. A l'efecte del càlcul del període d'exempció, s'han de computar totes les estades que s'hagin produït en el període dels 365 dies anteriors.

L'aplicació dels preus unitaris establerts en aquesta ordre es retrotrau a l'1 de gener de 2020.

Aquesta ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC, és a dir el 13 de novembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC