• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l’RD pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 de l’RDLl 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020
Subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l’RD pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 de l’RDLl 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020


El Departament de Presidència aprova les bases per a la concessió de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, i regulades en l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, com a conseqüència dels danys causats a la Comunitat Autònoma de Catalunya pels sinistres causats per la DANA entre els dies 21 i 23 del mes d'octubre de 2019, així com pels danys causats per la borrasca Glòria i per la baixa que la va absorbir, entre els dies 18 i 26 de gener de 2020 (Ordre PRE/38/2021, de 15 de febrer, publicada al DOGC número 8344, de 18 de febrer)

19/02/2021

Les subvencions es destinaran als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població de Catalunya afectats per les catàstrofes naturals amunt esmentades, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos a l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials.

Seran subvencionables les despeses d’obra d'inversió, així com les despeses de direcció d'obra i les despeses de coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, si han estat contractats específicament per a l'obra objecte de subvenció.

Tindran la consideració d'entitats beneficiàries els ajuntaments, les diputacions provincials i les mancomunitats de Catalunya afectades pels sinistres causats per la DANA entre els dies 21 i 23 del mes d'octubre de 2019, així com pels danys causats per la borrasca Glòria i per la baixa que la va absorbir, entre els dies 18 i 26 de gener de 2020.

La quantitat màxima d'aquestes subvencions és de fins al 50% del cost de cadascuna de les obres subvencionades per a cadascuna de les sol·licituds que compleixin els requisits de les bases reguladores, essent subvencions compatibles amb d’altres que es puguin eventualment obtenir.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
Reial decret 778/2020
Ordre HAP/196/2015


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC