• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Avancem cap a un Estiu Enriquit des del món local
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Avancem cap a un Estiu Enriquit des del món local


ODS número 4: Educació de qualitat i ODS número 10: Reducció de les desigualtats
Amb l’arribada de l’estiu i l’inici de les vacances, s’obre l’oportunitat per a la majoria d’infants i adolescents d’aprofitar el temps amb activitats lúdiques amb les que desplegar nous interessos. Tanmateix, en alguns casos, l’arribada de l’estiu també pot significar un relaxament dels aprenentatges per manca de recursos o d'un entorn familiar sensible amb aquestes oportunitats


07/06/2021

Aquesta guia té el propòsit de mobilitzar els recursos locals per tal de planificar, promocionar i desenvolupar una oferta d’estiu enriquit al municipi. Una oferta enfocada a millorar l’equitat i l’educació d’infants i joves amb la cooperació de tots els agents i recursos educatius, socials, esportius i culturals d’àmbit local.

Des de la proximitat al territori, els governs locals tenen una posició estratègica per fer possible la connexió i el treball col·laboratiu dels agents locals, i la vinculació dels diferents temps i espais educatius per a incrementar l’impacte de l’estiu enriquit. En aquest aspecte, és fonamental disposar d’uns objectius i reptes clars, i adoptar una funció de lideratge que possibiliti donar resposta a aquest repte de la transversalitat. Generar una xarxa d’aprenentatges connectada que aprofiti la proliferació de programes i activitats educatives del municipi pot aportar un potencial extraordinari.

Quina és la proposta? La Fundació Jaume Bofill aposta per un model que s'articula al voltant de tres eixos:

- La connexió dels espais i agents educatius locals: aprofitant la capacitat dels ens locals per connectar agents, espais i temps educatius i per aglutinar els recursos educatius, les propostes i les idees d’un territori.

- L’equitat educativa: adoptant mesures per minimitzar els obstacles d’entorn, socials, econòmics i culturals que s’interposen a la participació a les activitats d’estiu a fi i efecte de fer de l’estiu un espai potenciador d’oportunitats, i un dispositiu de prevenció de l'exclusió.

- L'enriquiment educatiu de les activitats: creant oportunitats per refermar competències transversals més enllà de l’escolarització obligatòria.

Com es pot portar a la pràctica aquesta proposta? D’entre les mesures municipals per aconseguir la implementació d'aquest model es poden destacar:

- Dissenyar un programa local d’activitats d’estiu de manera corresponsable amb els agents locals, en el marc del qual es comparteixi i consensuï una mateixa visió del per què, el què i el com.

- Oferir als agents organitzadors diferents tipus de suport en el disseny i el desenvolupament de les activitats.

- Donar a conèixer l’oferta d’estiu als centres educatius i als serveis locals d’orientació i acompanyament socioeducatiu tant infantils com juvenils.

- Oferir suports a la tasca de prescripció d’activitats d’estiu per part dels i les professionals d’atenció educativa directa.

- Dissenyar un sistema de reequilibrament econòmic que combini diferents accions d’accessibilitat.

- Desplegar un sistema d’ajuts als desplaçaments per a les famílies que ho necessitin per garantir l’assistència d’infants i joves d’entorns vulnerables.

- Promoure la barreja i el coneixement d’infants i joves de diferents barris i característiques socials.

- Garantir una oferta d’activitats d’estiu específica per a adolescents i joves a partir dels interessos mostrats pels mateixos destinataris.

- Dissenyar una comunicació específica i diferenciada per a adolescents i joves, amb un llenguatge atractiu.

- Impulsar o reforçar una oferta d’activitats d’estiu fonamentada en les metodologies de l’educació en el lleure, amb un enfocament vivencial i d’experimentació, orientada a proporcionar experiències enriquidores i positives en relació amb uns objectius d’aprenentatge adaptats a cada edat.

- Fomentar la personalització dels aprenentatges en el projecte local d’estiu per apoderar els infants, adolescents i joves en l’elecció del seu propi itinerari d’aprenentatge.

- Integrar l’ús de tecnologies i de l’entorn digital en les activitats per millorar les competències en aquest àmbit dels i les participants, sobretot en entorns desfavorits. En el marc d'aquesta estratègia cal preveure la necessitat de facilitar dispositius tecnològics quan les famílies no en disposin.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC