• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Bases de les ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Bases de les ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


L’Ordre ICT/950/2021, de 10 de setembre, publicada al BOE d’11 de setembre, té per objecte aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a donar suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural

13/09/2021

El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i s'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria pública.

El procediment de concessió es regirà al que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i al seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, amb les característiques que estableixen aquestes bases reguladores.

La convocatòria es publicarà en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) i un extracte de la mateixa al BOE.

Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre les següents entitats locals:

1. Els municipis, amb poblacions de fins a 5.000 habitants conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal vigent en el moment de la sol·licitud o col·lectivitats d'aquests.

2. Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

3. Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, en els quals la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia.

Els projectes d'inversió que es presentin per a ser objecte de finançament hauran d'emmarcar-se en, almenys, una de les categories de despesa contemplades en l'article 8 de la present ordre, dur-se a terme en el territori nacional i tenir un valor mínim de:

a) 250.000 euros per a les diputacions, consells i capítols insulars.

b) 100.000 euros per a les comarques i consells comarcals.

c) 50.000 euros per als municipis de menys de 5.000 habitants.

D'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment. Les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible relativa als projectes que concorrin a aquest suport financer, seran presentades en el registre electrònic del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Es convoquen ajudes per a l'any 2021, en els termes establerts en les bases reguladores incloses en el capítol II d'aquesta ordre, destinades a donar suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural.

El pressupost assignat a la present convocatòria ascendeix a 4.823.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 6 d’octubre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC