• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l'any 2022
S'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l'any 2022


Resolució PRE/3809/2021, de 15 de desembre, publicada al DOGC número 8573, de 29 de desembre de 2021

29/12/2021

La Resolució obre la convocatòria anticipada de concessió del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, per a l'any 2022, promoguts pels ens locals, i les associacions o federacions d'entitats locals de 'àmbit autonòmic de Catalunya, en el marc de l'Acord de la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, que responguin a les seves necessitats formatives, i orientats a la capacitació en habilitats i competències, per tal de contribuir a la millora del servei públic que presten a la ciutadania.”

"Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria i el procediment per a la seva tramitació i resolució es regeixen per les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, aprovades per la Resolució PRE/2888/2021, de 27 de setembre, i per la normativa aplicable a l'activitat subvencional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

La dotació econòmica màxima destinada a aquesta convocatòria és de 2.000.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostaria D/460000100/1220 Fform_PA, o equivalent, del pressupost de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per a l'any 2022, que es dota amb la transferència dels fons de formació contínua realitzada per l'Institut Nacional de l'Administració Pública (INAP).” La concessió d'aquestes subvencions resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió, i, a aquests efectes, a l'efectivitat de l'ingrés finalista dels fons de l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) a la Tresoreria de la Generalitat i d'aquesta a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

La presentació de les sol·licituds de subvenció i de la preceptiva documentació annexa, com també la realització de la resta dels tràmits associats al procediment de concessió d'aquestes subvencions, inclòs el tràmit de justificació de la subvenció, s'ha d'efectuar pels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes EACAT seguint les indicacions que estaran disponibles a la mateixa Plataforma EACAT i d'acord amb allò previst en la base reguladora 6 de l'annex de la Resolució PRE/2888/2021, de 27 de setembre. Cada ens o entitat local interessat pot presentar una única sol·licitud fent ús del respectiu model normalitzat disponible al portal EACAT, al qual s'ha d'adjuntar la documentació requerida en la base reguladora 7.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya posa a disposició dels promotors una adreça de correu electrònic, fonsformaciolocal.eapc@gencat.cat, per resoldre les qüestions o els dubtes que es plantegin, amb la identificació prèvia de la persona sol·licitant.

El termini màxim de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta convocatòria.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC