• Descarregar Google Play Store
 • Descarregar Apple Store
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • WhatsApp
Garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions
Garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions


Llei 21/2021, de 28 de desembre, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre de 2021

29/12/2021

La llei modifica diversos preceptes de la LGSS podent agrupar-se el seu contingut en dos blocs principals.

 1. El primer d'ells és el relatiu a la revaloració de les pensions amb la consegüent derogació de l'índex de revaloració i la previsió d'un nou art. 58, es recupera la garantia del poder adquisitiu a través d'una actualització de les pensions en funció de la inflació de l'exercici anterior. Amb aquest mateix objecte es modifica també l’art. 27 de la Llei de Classes Passives de l'Estat. En aquest sentit, s'estableix que la revaloració de les pensions al començament de cada any es realitzarà d'acord amb la inflació mitjana registrada en l'exercici anterior, amb la garantia que en el cas, infreqüent, d'inflació negativa les pensions no sofriran cap minvament. Addicionalment i amb la mateixa finalitat de preservar el manteniment del poder adquisitiu de la pensions i de garantir la suficiència econòmica dels pensionistes, es preveu la realització, cada cinc anys, per part del Govern i en el marc del diàleg social, d'una avaluació dels efectes de la revaloració anual, que contindrà, en el seu cas, una proposta d'actuació de la qual es donarà trasllat a la Comissió parlamentària de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo.
 2. Per part seva, el segon dels blocs recull diverses mesures que en conjunt pretenen actuar sobre l'accés a la pensió de jubilació a través de fórmules voluntàries i més equitatives que afavoreixen un progressiu alineament de l'edat efectiva i de l'edat ordinària de jubilació com a via per a reforçar la sostenibilitat del sistema en el mitjà i llarg termini.
 • Així, en matèria de jubilació anticipada voluntària, es revisen els coeficients reductors aplicables, amb la finalitat de promoure la jubilació a edats més pròximes a l'edat legal de jubilació i afavorir les carreres de cotització més llargues. No obstant això, s'admet l'aplicació dels coeficients reductors corresponents a la jubilació per causa no imputable al treballador en cas de percepció del subsidi de desocupació amb una antelació d'almenys tres mesos. D'un altre costat, amb la finalitat de reforçar l'equitat, els coeficients reductors corresponents a aquesta modalitat de pensió s'aplicaran sobre la quantia d'aquesta, respectant la limitació màxima a la qual es refereix l’art. 57 de la LGSS, si bé aquesta modificació es realitzarà de manera progressiva, al llarg d'un període de deu anys.
 • En segon lloc, en l'àmbit de la jubilació anticipada involuntària, s'introdueixen diverses modificacions: a les causes d'extinció contractual que donen dret a l'accés a aquesta modalitat de jubilació, esmentades en l’art. 207.1 de la LGSS s'afegeixen ara la resta de causes extintives per raons objectives, així com la resolució voluntària per part del treballador, en els supòsits previstos en els articles 40.1, 41.3, 49.1m) i 50 del TRLET. A més, el coeficient aplicable sobre la pensió es determina ara per mes d'avançament de la jubilació i no per trimestre. Així mateix, en els dos anys immediatament anteriors a l'edat de jubilació ordinària, s'apliquen els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària, en aquells supòsits en els quals el nou coeficient sigui més favorable que el fins ara vigent. Finalment, es rebaixa el coeficient reductor corresponent a cadascun dels sis mesos previs a l'edat de jubilació ordinària, respecte dels establerts per al cas de jubilació voluntària.
 • En tercer lloc, en matèria de jubilació anticipada per raó de l'activitat, es duu a terme una revisió del procediment del reconeixement de coeficients reductors per edat, regulant-se ara per separat aquests supòsits respecte d'aquells altres en els quals l'anticipació de la jubilació deriva de la situació de discapacitat del treballador; es modifica la legitimació a l'hora d'instar l'inici del procediment; es realitza una remissió al que reglamentàriament es determini, en el marc del diàleg social, respecte dels indicadors que acreditin la concurrència de circumstàncies objectives que justifiquin l'aplicació de tals coeficients; es crea una comissió encarregada d'avaluar i, en el seu cas, d'instar l'aprovació dels corresponents decrets de reconeixement de coeficients reductors; i, finalment, es preveu l'establiment d'un procediment per a la revisió dels coeficients reductors d'edat, amb una periodicitat de deu anys.

 • Ateses les consideracions contingudes en la citada Recomanació 12 del Pacte de Toledo, referents a la conveniència de fomentar la permanència dels treballadors en actiu a través de l'adaptació i millora dels incentius socials, fiscals i laborals existents, així com a la valoració positiva que en la mateixa es realitza de la millora del règim de compatibilitat de la pensió amb els ingressos provinents d'una activitat professional, la reforma duta a terme per la present norma s'estén a totes dues situacions. Així, en matèria de jubilació demorada, s'afavoreix la utilització d'aquesta fórmula mitjançant la substitució de l'incentiu únic fins ara establert per la possibilitat que l'interessat pugui optar entre l'obtenció d'un percentatge addicional del 4 per cent per cada any complet de treball efectiu que acrediti amb posterioritat al compliment de l'edat de jubilació –percentatge addicional que se sumarà al que correspongui d'acord amb el nombre d'anys cotitzats i s'aplicarà a la respectiva base reguladora, a l'efecte de determinar la quantia de la pensió– o una quantitat a tant alçat per cada any complet de treball efectiu acreditat i cotitzat entre la data de compliment de l'edat de jubilació i la del fet causant de la pensió; o una combinació de les dues opcions anteriors. Addicionalment, s'aplica una exempció de l'obligació de cotitzar per contingències comunes, excepte en el cas d'incapacitat temporal, a partir del compliment de l'edat de jubilació ordinària que correspongui en cada cas. Aquesta opció s'estén també als pensionistes del règim de classes passives. Pel que a la jubilació activa es refereix, en coherència amb tot l'anterior, s'exigeix com a condició per a accedir a aquesta modalitat de jubilació el transcurs d'almenys un any des del compliment de l'edat ordinària de jubilació.
 • Finalment, es contempla la prohibició de clàusules convencionals que prevegin la jubilació forçosa del treballador a una edat inferior als seixanta-vuit anys, així com la reducció del 75 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d'incapacitat temporal dels treballadors que hagin complert seixanta-dos anys d'edat.
 • LA DF 4a, dins de les mesures per a preservar l'equilibri i l'equitat entre generacions, donada la dimensió intergeneracional del sistema de pensions i la càrrega excepcional que per al seu equilibri suposarà la jubilació de l'anomenada generació del baby boom, es fa necessari recuperar el plantejament consensuat en la reforma de 2011. Això implica incorporar indicadors que ofereixin una imatge més fidedigna del desafiament que per al sistema suposa l'envelliment de la població i que alliberin les generacions més joves d'un ajust provocat per l'arribada a la jubilació de grups de treballadors més nombrosos. En conseqüència, s'opta per la derogació del factor de sostenibilitat introduït per la Llei 23/2013, de 23 de desembre, i la seva substitució per un nou mecanisme d'equitat intergeneracional.
 • Així mateix, a fi de mantenir l'equilibri en les prestacions i premiar les carreres llargues de cotització, s'estableix una millora de les pensions de jubilació anticipada causades a partir de l'1 de gener de 2002, amb efectes des de l'entrada en vigor de la norma, i els destinataris de la qual són els pensionistes que han accedit a la jubilació anticipada amb 44 anys i 6 mesos de cotització.
 • D'altra banda, en la DF 3a s'inclou un mandat a fi que en el termini de sis mesos, el Govern aprovi un projecte de llei per a donar compliment a la DA 7a de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, relativa a la creació de l'Agència Estatal de l'Administració de la Seguretat Social.

La llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC