• Descarregar Google Play Store
 • Descarregar Apple Store
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • WhatsApp
Transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2021
Transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2021


Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, publicada al DOGC número 8574, de 30 de desembre de 2021

30/12/2021

La resolució atorga una transferència per finançar la prestació dels serveis de cura per a nenes i nens dels 0 als 14 anys que duguin a terme els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals relacionats en l'annex 1 d'aquesta Resolució per l'import individualitzat que es detalla en l'annex 2 i per un import total de 20.689.971,54 euros a càrrec de la partida pressupostària IF03D/460000100/316F/0042 FPROGSOC. Aquesta despesa es pot executar l'any 2021 i l'any 2022.

Igualment aprova el pagament d'una bestreta del 100% de l'import a transferir als ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals per l'import individualitzat que es detalla a l'annex 2. Aquesta bestreta es realitzarà un cop es publiqui la resolució, sense necessitat d'aportar cap aval o garantia, atesa la urgència i la necessitat dels ens locals i per tal de possibilitar la realització dels serveis l'any 2021 i l'any 2022.

Per a la tramitació de les transferències, es requereix aquesta documentació prèvia:

 • Justificació de l'import de la transferència mitjançant la sol·licitud de l'entitat o a proposta del Departament.
 • Liquidació del pressupost de l'any anterior o previsió de tancament de l'exercici (aquesta documentació es pot substituir per un certificat de l'interventor de l'ens o una declaració responsable de l'òrgan competent de l'entitat en què s'acrediti el resultat pressupostari de l'exercici).
 • Certificat del secretari o secretària de l'òrgan de govern de l'entitat en relació amb l'acord d'aprovació del pressupost.
 • Pressupost aprovat i programa d'activitats.
 • Fiscalització de la Intervenció Delegada.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC