• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU
S'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU


Ordre ACC/154/2022, de 21 de juny, publicada al DOGC número 8696, de 27 de juny de 2022

27/06/2022

S'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al finançament d'actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre. Igualment, l’Ordre també aprova el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública de les subvencions regulades en les bases reguladores aprovades a l'article 1, que consta a l'annex 2 i que és obligatori per a totes les persones a què fa referència l'apartat 2 de les bases reguladores.

L'objecte de les subvencions regulades en aquestes bases és finançar actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible a les reserves de la biosfera a Catalunya per a la seva conservació, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones següents:

a) Els òrgans de gestió de les reserves de la biosfera a Catalunya: COPATE i Diputació de Barcelona i de Girona.

b) Ajuntaments situats a l'àrea d'influència socioeconòmica de les reserves de la biosfera a Catalunya.

c) Altres entitats locals (mancomunitats, consorcis, juntes veïnals, confraries de pescadors, forests veïnals comunals, etc.), quan els components que en formen part estiguin situats totalment o parcialment a les reserves de biosfera a Catalunya.

d) Associacions, entitats de custòdia del territori i organitzacions no governamentals (ONG) que tinguin vinculació estreta amb les reserves de biosfera a Catalunya, sempre que entre els seus fins estatutaris figuri expressament la realització d'actuacions que impliquin la conservació i millora del patrimoni i/o dels recursos naturals, o de protecció del patrimoni cultural material i immaterial. Aquestes entitats han de tenir la seu social a la reserva de biosfera de forma preferent o acreditar degudament actuacions realitzades en l'àmbit de la reserva de biosfera.

e) Agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses que tinguin la seva activitat principal a les reserves de biosfera a Catalunya, o que, essent residents, vulguin implantar-hi una nova activitat.

f) Universitats i entitats d'investigació pel que fa a treballs de recerca en matèria de medi ambient (sistemes ecològics, espais naturals, etc.) i desenvolupament sostenible, etnologia i relacions home-natura.

En tot cas, s'hauran d'establir mecanismes que assegurin que les mesures a desenvolupar per les persones beneficiàries finals contribueixen a l'assoliment dels objectius i condicions previstes en aquestes bases.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC