• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajut excepcional d'adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna a determinats sectors agraris
Ajut excepcional d'adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna a determinats sectors agraris


Resolució ACC/1948/2022, de 29 de juny, publicada al DOGC número 8696, de 27 de juny de 2022

27/06/2022

S’inicia la tramitació de l'ajut excepcional d'adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic en Ucraïna a determinats sectors agraris, d'acord amb les bases reguladores establertes pel Reial decret 428/2022, de 7 de juny (BOE núm. 136, de 8.6.2022). La tramitació, la resolució, el pagament i el control d'aquest ajut excepcional es regeix pel principis generals i els procediments establerts per a la gestió dels ajuts finançats amb càrrec al FEAGA.

Poden ser beneficiaris d'aquest ajut excepcional els productors de boví de carn, oví i cabrum de carn, avicultura de carn (pollastres), conills i productors de cítrics en els termes de l'article 3 del Reial decret 428/2022, de 7 de juny.

D'acord amb el termini establert en l'article 8.1 del Reial decret 428/2022, de 7 de juny, els productors que s'hagin de comprometre mitjançant una declaració responsable a efectuar alguna de les actuacions que persegueixen objectius mediambientals i climàtics esmentats al tercer paràgraf d'aquesta Resolució, l'hauran de presentar fins al 23 de juny de 2022 (inclòs). La presentació d'aquesta declaració s'ha de realitzar mitjançant la DUN.

L'ajut excepcional que preveu aquesta Resolució està finançat pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) per un import total de 3.924.153,00 euros i és a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/470000100/6120/0000 FFEAGA dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2022.

Aquest import podrà ser ampliat amb l'aportació de 7.844.005,00 euros procedents del pressupost del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en concepte d'aportació nacional complementària. L'aplicació d'aquest increment resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Control Integrat i Pagaments.

L'òrgan competent per resoldre és la persona titular de la Secretaria d'Agenda Rural.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC