Resolució EMT/3981/2023, de 22 de novembre, publicada al DOGC número 9049, de 27 de novembre de 2023

28/11/2023

Convocatòria anticipada per a l'any 2024, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes a l'Ordre EMT/244/2021, de 22 de desembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals i específiques que han de regir la convocatòria de subvencions a les comunalitats urbanes (DOGC núm. 8572, de 28.12.2021).

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de les entitats sol·licitants i la documentació que cal aportar, es regeixen per l'Ordre EMT/244/2021, de 22 de desembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals i específiques que han de regir la convocatòria de subvencions a les comunalitats urbanes

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i de justificació de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica, d'acord amb l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010); el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020), i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015).

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, començarà a les 9.00 h del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, i finalitzarà a les 14.00 h del desè dia hàbil a comptar des del dia que comenci el termini.