• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per a programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat per al període 2021-2022
Subvencions per a programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat per al període 2021-2022


La Resolució CLT/2180/2021, publicada al DOGC número 8457, de 14 de juliol, obre la convocatòria, en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat per al període 2021-2022
La dotació màxima de la convocatòria és de 775.000 euros, distribuïts entre les anualitats següents: un import màxim de 232.500 euros per a l'exercici 2021 i un import màxim de 542.500 euros per a l'any 2022
El període per presentar les sol·licituds és del 15 de juliol al 30 de setembre del 2021


14/07/2021

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 22 de juny de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/2026/2021, de 29 de juny (DOGC núm. 8450, de 5.7.2021).

c) La normativa general de subvencions.

L'import econòmic destinat a dotar aquesta convocatòria de subvencions procedeix de l'aportació econòmica de les administracions següents: el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya fa una aportació de 700.000 euros, distribuïts entre les anualitats següents: un import màxim de 207.500 euros amb càrrec al pressupost prorrogat de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4600001, i un import màxim de 492.500 euros amb càrrec al pressupost corresponent a l'any 2022 i amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4600001, i la Diputació de Girona fa una aportació de 75.000 euros, distribuïts entre les anualitats següents: 25.000 euros per a l'exercici 2021 i 50.000 euros per a l'exercici 2022 -gràcies a aquesta aportació els municipis de la demarcació de Girona gaudiran d'una quantia suplementària-.

La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Més informació al web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC